zôh-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-h¤PÅ-G®ô-¿eï-GmÅ-DP-GÛ-hÝÅ-im-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-»ôh-qü


2006-12-18
Share

{}ü üD-Å-M-G¼-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-zôh-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-h¤PÅ-G®ô-¿eï-GmÅ-DP-hzÞ-º²âGÅ-mÅ-¾ô-Pô- 10 ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-im-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh- hÝÅ-im-ÆâP-z¯ÛºÛ-¤²h-ÇKô¼-Ç+Ý-¤Iôm-G®ô-zô-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-z;º-„Àôm-¸Þ¼-q-hP-¿eï-GmÅ-DP-hïºÛ-ºGm-º²Ûm-¸Þ¼-q-„Àô-z¸P-ljm-IGÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-zôh-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-h¤PÅ-G®ô-¿eï-GmÅ-DP-hï-zôh-¤ÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-ÆâP-BôzÅ-Vïh-xG-¾Å-GmP-¤Dm-h¤ÛGÅ-zž-Tm-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-V-mÅ-zôh-¤ÛºÛ-ºIô-z-¤ºÛ-fôz-fP-ÆâP-BôzÅ-Vïh-M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-q-DG-hP-¤Z¤-ºƒï¾-fôG-xG-¾Å-GmP-GÛ-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG „Àô-z¸P-ljm-IGÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-h¿eºÛ-zôh-ˆÛ-GZm-yP-Tm-HÛ-hÝÅ-Ç+zÅ-hï¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-zl¾-zÁÛG-GbôP-zŸÛm-q¼-¿eï-GmÅ-DP-hï-hGôÅ-PïÅ-Tm-ŸÛG-VGÅ-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG zôh-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-h¤PÅ-G®ô-¿eï-GmÅ-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-ÍÞ-Mm-zÇem-º²Ûm-¾GÅ-ˆÛÅ-¿eï-GmÅ-DP-hï-zŸÛm-zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-n¤Å-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-ÆâP-BôzÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-hP-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-Gmh-hôm-Gô-dôG-hP-h¤PÅ-G®ôºÛ-¿e-Iâz-Ez-Çtï¾-Vïh-z®ßGÅ-qºÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-±ôGÅ-q-fôG-¤-hï-VGÅ-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།