ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-h¤PÅ-G®ô-¿eï-GmÅ-DP-mÅ-zôh-»ÛG-fôG-i-M-Vïh-Çtï¾-GmP-ºhÝG


2007.06.22

{}ü üzŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤Ûm-qºÛ-±ôGÅ-q-zôh-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-h¤PÅ-G®ô-ºwï¾-MÅ-¿eï-GmÅ-DP-GÛÅ-¿eï-GmÅ-DP-hïºÛ-ºƒï¾-»ôh-GmÅ-±ß¾-DG-GmÅ-ºyÛm-i-M-zMãh-zôh-»ÛG-fôG-mÅ-G¸ÛGÅ-fÞz-MãºÛ-fzÅ-¾¤-Vïh-Çtï¾-GmP-»ôh-ºhÝG GmÅ-ºyÛm-i-M-hïºÛ-fôG-mÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-h¤PÅ-G®ô-¿eï-GmÅ-DP-hïºÛ-Mãm-¿km-HÛ-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-HÛ-¯ô¤-zNå¼-ºIï¤Å-Çtï¾-‚Å-q-DG-G¸ÛGÅ-fÞz-Mã-hP-ü hï-±ôºÛ-Fôh-¿eï-GmÅ-DP-hïÅ-Çtï¾-zºÛ-Gż-ºGôh-Gž-zOGÅ-hP- ¾ô-¼ïºÛ-ljm-fô- hï-zŸÛm-ÆÛh-hôm-z®ôm-q-±ôºÛ-¾ô-MãÅ-hP-ü hï-¤Ûm-¹-¼ïºÛ-zôh-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-Ç+ô¼-HÛ-GmÅ-±ß¾-G¸ÛGÅ-fÞz-MãºÛ-fôG- i-M-hïºÛ-fôG-mÅ-h-¿e-»P-M-mG-GÛ-z®ôm-DP-mP-»ôh-qºÛ-ÆÛh-hôm-z®ôm-q-hP-z®ôm-ºIô¾-fôz-¸Ûm-qºÛ-ÆÛh-hôm-z®ôm-q-±ôºÛ-ºi-hq¼-»P-G¸ÛGÅ-fÞz-Mã-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-h¤PÅ-G®ô-ºwï¾-MÅ-¿eï-GmÅ-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Pô-vôh-GmP-z¼-GŸÛGÅ-m-ü ¿eï-GmÅ-DP-hïÅ-Gż-hÝ-Vïh-Çtï¾-GmP-zºÛ-i-M-hï-mÛ-zôh-»ÛG-zïh-uôh-GmP-¤Dm-HÛ-zôh-¤Û-±ô¼-zôh-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-GmÅ-ÇePÅ-zôh-»ÛG-GÛ-fôG-mÅ-„Àô-»Ûh-±Û¤-qºÛ-PP-G¸ÛGÅ-fÞz-qºÛ-Vïh-hÝ-Cæm-q-ŸÛG-»Ûm-ºhÝG hï-¤Ûm-¿eï-GmÅ-DP-hïÅ-¤-ºôPÅ-M-»ÛG-hP-hï-¤Ûm-HÛ-Ç+h-»ÛG-fôG-¾-»P-i-M-Vïh-Çtï¾-ŸÝ-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎