ôP-Å-Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-fï-¶m-hÝ-GÅÞP-VôÅ-GmP-ºV¼-»ôh-ºhÝG


2007.06.29
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
&G &Bz

&G &Bz

{}ü üfï-¶m-HÛ-mP-qºÛ-VôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-WÛ-¿e¼-GÅô¾-ºhïzÅ-ŸÝÅ-q-zŸÛm-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-hÝÅ-»Þm-ZÛm-IPÅ-zhÝm-¼ÛP-GÅÞP-VôÅ-GmP-ºV¼-»ôh-ºhÝG- hï-»P-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-i-MºÛ-fôG-GmÅ-±ß¾-ºDôh-qºÛ-mP-ü xÛ-¹-zhÝm-qºÛ-±ïÅ-7HÛ-ÇS-iôºÛ-xG-±ôh-zTß-GTÛG-hP-xïh-;-mÅ-hzÞ-z®ßGÅ-ˆÛÅ-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾ºÛ-G®ßGÅ-¾G-DP-hÝ-Xï-G®ôP-D-q-Vïm-qôÅ-¤²h-qºÛ-‚P-fÞz-GŸÝP-¾¤-HÛ-z;º-VôÅ-GmP-Mã-»Ûm-ŸÛP-ü GÅÞP-VôÅ-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-fh-;¼-M-Ç+h-hÝ-GÅÞP-ºHã¼-GmP-¤Dm-»ôh-qºÛ-D¼-ü h‚Ûm-»ÛG-hP-;ô-¼Û-»ºÛ-Ç+h-¼ÛGÅ-fôG-mÅ-»P-GÅm-Mã-»ôh-qºÛ-V-Aïm-Cæm-GmP-»ôh-ºhÝG hï-¤Ûm-ZÛm-Mz-bà-mP-VôÅ-fôG-GÛ-¤DÅ-hzP-±ô-hP-¿Ëm-hÝ-GÅÞP-VôÅ-GmP-zºÛ-mP-hôm-DG-¾-zB¼-¢ôP-GmP-MãºÛ-º²Ûm-IÐ-»P-±ôGÅ-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-Cæm-GmP-»ôh-q-¼ïh-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བུད་མེད་གསར་འགོད་པའི་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་མོ་དྷི་ཡིས་རྒྱ་ནག་ཐད་ལངས་ཕྱོགས་འཛིན་སྟངས་ལ་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པས་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎