M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qÅ-zôh-qºÛ-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-VßP-Gż-z®ßGÅ-GmP-ºhÝG


2007-07-10
Share

{}ü ü¾ô-XïÅ-¤ºÛ-xÛ-¹-8qºÛ-mP-M-mG-GÛ-M¾-Å-zï-TÛP-mP-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-hP-zÇeàm-mÅ-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qÅ-zôh-qºÛ-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-VßP-ŸÛG-Gż-º²âGÅ-GmP-ºhÝG- zôh-ˆÛ-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-VßP-hï-Gô-OÛGÅ-ŸÝ-hôm-mÛ-xÛ-¾ô-2008- ¾ôºÛ-xÛ-¹-8±ïÅ-8ZÛm-M-mG-GÛ-M¾-Å-zï-TÛP-mP-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-ºGô-z®ßGÅ-ˆÛ-¤²h-ÇKô-‚ïh-qºÛ-hÝÅ-Ç+zÅ-hï-mÛ-zôh-mP-GÛ-hPôÅ-»ôh-GmÅ-ÇePÅ-Ç+ô¼-º²¤-JÀÛP-¤Û-¤P-¾-zÁôh-Mã-hP-zôh-mP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-¾-ºHã¼-z-GbôP-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-z¸P-qô-ŸÛG-fôz-Mã-»Ûm-q-¼ïh- zôh-ˆÛ-¯ïh-ºIm-¼Þ-DG-hïºÛ-mP-zôh-¤Û-ÇKï¼-q-»ôh-q-¤-¸h-zôh-ˆÛ-M¾-»ôPÅ-@h-¯ïh-qô-¾ôºÛ-¼Þ-DG-¾-ÅôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-Çkï-hP-¤Û-Ço-IGÅ-Tm-¤P-qô-»ôh-ºhÝG- ºhÛ-¾ôºÛ-xÛ-¹-8±ïÅ-8ZÛm-M-mG-GÛ-M¾-Å-zï-TÛP-¾-Íô-¾Û¤-qÛ;-º±ôGÅ-MãºÛ-¾ô-ÉÛ¾-qô-GTÛG-»ôh-qºÛ-ZÛm-IPÅ-ZÝP-mÅ-ZÝP-hÝ-ºIô-Mã¼- ¾Å-ºGݾ-z¯¤Å-xÛ¼-h¤ÛGÅ-bï-º²¤-JÀÛP-M¾-»ôPÅ-mP-zôh-¤Û-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-n¤Å-ˆÛÅ- ¾Å-hôm-ZÛ-¤ô-ŸïÅ-¾Å-ºGݾ-GŸÛ-M-Vïm-qô-Çtï¾-ºV¼-»ôh-q-hP- hïºÛ-GôP-P¤-xÛ-¹-8±ïÅ-4ZÛm-GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-zôh-ˆÛ-zÞïh-¿Ëm-±ôGÅ-hP-hGÝ-zTß-GÅÞ¤-¾Å-ºGݾ- M¾-»ôPÅ-zôh-ˆÛ-¤P-G®ô-±ôGÅ-q- M-G¼-mP-»ôh-qºÛ-zôh-¼P-z®m-Vïh-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-q-zTÅ-±ôGÅ-q-zŸÛÅ-¤Û-¤P-GÛ-¾Å-ºGݾ-GŸÛ-M-Vïm-qô-ŸÛG-ˆP-Çtï¾-ºV¼-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝGüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།