ºƒâG-q-BzÅ-zTô¾-zºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼-mP-z¾-GŸÝP-mÅ-zhï-ÆâP-±GÅ-±ßh-GmP-hGôÅü


2007.05.17

{}ü üz¾-»Þ¾-mP-»ôh-qºÛ-ºƒâG-q-BzÅ-zTô¾-zºÛ-DôPÅ-mÅ-¤Û-IPÅ-FÛ-iâG-®¤-ŸÛG-Í-¼ÛºÛ-GŸÝP-GÛÅ-Í-¼ÛºÛ-mP-GŸÛÅ-VGÅ-ÅÞ-¾ïm-MãºÛ-Ÿ¾-zŸïÅ-GmP-zºÛ-XïÅ- ºƒâG-q-BzÅ-zTô¾-z-mP-DÞ¾-zŤ-±ß¾-¤Û-¤fÞm-q-‚ãP-Çeï-h;º-½‰ôGÅ-VGÅ-»ôh-ÇezÅ- z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-BzÅ-zTô¾-zºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼-mP-zhï-ÆâP-±GÅ-±ßh-GmP-hGôÅ-Ç+ô¼-Í-¼ÛºÛ-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾Å-DP-GÛÅ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-¾-ºzôh-zÇ+ݾ-ŸÝÅ-zŸGü hï-»P-xÛ-¾ô-1990¾ô¼-ºƒâG-GŸÝP-GÛÅ-¼ÛG-GŸÝP-ÆâP-BôzÅ-ˆÛ-¾Å-GŸÛºÛ-ºôG-ºƒâG-mP-GmÅ-Çkôh-‚ïh-¤Dm-z¾-qôºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-»Ûm-q-ºƒâG-qºÛ-¤Û-Åï¼-ºzÞ¤-GTÛG-®¤-ºƒâG-mÅ-xÛ¼-ºzÞh-zbP-»ôh-q-hP- hV-ºƒâG-q-BzÅ-zTô¾-z-hï-hG-z¾-»Þ¾-¿Ëô-Á¼-Å-DÞ¾-mP-GŸÛÅ-ÇK¼-zhÝm-mP-GmÅ-Çkôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-ºhÝG-ü ºƒâG-GŸÝP-hP-z¾-»Þ¾-GŸÝP-hz¼-BzÅ-zTô¾-z-hï-hG-GÛ-h;º-P¾-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-IôÅ-¤ô¾-fïPÅ-16®¤-GmP-»ôh-ˆP-Iâz-ºƒÅ-GP-»P-‚ãP-¤ïh-q-¼ïhü ¹-z-ÇSôm-¤-Í-¼ÛºÛ-GŸÝP-GÛÅ-BzÅ-zTô¾-z-¤Û-IPÅ-FÛ-6®¤-ŸÛG-Í-¼ÛºÛ-mP-xÛ-¹-7mP-¾ïm-MãºÛ-Ÿ¾-zŸïÅ-GmP-»ôh-q-hP- DG-TÛG-GÛÅ-Í-¼ÛºÛ-mP-ºIô-ºhôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-ˆP- DG-TÛG-GÛÅ-¼P-»Þ¾-ºƒâG-»Þ¾-xÛ¼-¾ôG-‚ïh-Mã-¾Å-xÛ-M¾-hÝ-ºIô-Mã-hP- GŸm-¾-ºIô-Mã-ÅôGÅ-¾-ºhôh-q-¤ïh-qºÛ-zŤ-±ß¾-zÁh-mÅ-BzÅ-zTô¾-z-mP-DÞ¾-¤Û-¤fÞm-q-VGÅ-mÅ-GŸÛÅ-ÇK¼-mP-±P-¤-hPPÅ-º±z-Vïm-qôºÛ-PP-GmÅ-»ôh-q-¼ïhü ºƒâG-q-BzÅ-zTô¾-z-n¤Å-mÅ-¼P-ZÛh-ˆÛ-zŤ-±ß¾-n¤Å-¼P-hzP-GÛ-fôG-mÅ-zÁh-fÞz-q-hP- hï-zŸÛm-¼P-hzP-GÛ-fôG-mÅ-GmÅ-±ß¾-hP- zŤ-±ß¾-zXï-¾ïm-fÞz-fzÅ-ÅÞ- z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-BzÅ-zTô¾-zºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼-HÛ-zhï-ÆâP-±GÅ-±ßh-»ôP-z-GmP-Mã-hï-G¾-Vï-»Ûm-¾ÞGÅ-Í-¼ÛºÛ-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-dôGÅ-ŸÛz-hP- BzÅ-zTô¾-qºÛ-ÆÛh-WâÅ-¾Å-hôm-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm- „ËÛ¾-w×ï¼ï-¾Û;- GÛÅ-hï-¼ÛP-z¾-»Þ¾-GŸÝP-¾-ºzôh-zÇ+ݾ-ŸÝÅ-zŸGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆར་རླུང་དྲག་པོ་བརྒྱབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཆེད་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་གཉིས་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་མཇལ་མོལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎