h‚Ûm-»Þ¾-zôh-GŸÝP-Ç+Ý-±z-hP-q×ô-¾ï×m-IôÅ-±ôGÅ-±ôGÅ-G®ô-hz¼-¤W¾-¤ô¾-GmP-zü


2008-02-15
Share

{}ü üh‚Ûm-»Þ¾-mP-»ôh-qºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-±ï-¼ÛP-z=-ÁÛÅ-¾GÅ- q×ô-¾×ïm- IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qÅ-Ghm-ŸÝ-‚Å-q-¿e¼-ZÛm-GÅÞ¤-¼ÛP-q×ô-¾×ïm-hÝ-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-bï-xÛ-±ïÅ-12 ZÛm-q×ô-¾×ïm-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-hP-¤W¾-ºyh-IôÅ-¤ô¾-GmP-»ôh-q-¼ïhü Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-±ï-¼ÛP-z=ÛÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-Ç+Ý-ŸzÅ- ÅÛ-=Û-w×m- mÛ-ÅÛ»ô-¾ô-ÅÛ-;Û- ¤VôG-¾-Eïh-n¤-qÅ-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-fôG-Mz-Bô¼-GmP-GÛ-»ôh-q-hï-±ô-ÁïÅ-dôGÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-z;º-¤ô¾-ŸÝÅ-q-¤-¸hü M-¤Û-¼ÛGÅ-ÁïÅ-¿km-q-ºwï¾-MÅ-ºIô-GÛ-»ôh-q-hï-±ôÅ-zôh-ˆÛ-zhïm-qºÛ-ºfz-¯ôh-¾-Mz-Bô¼-hP-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-¾-z¯Û-z;ݼ-ŸÝ-GÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü ±ï-¼ÛP-z=ÛÅ-¾GÅ-q×ô-¾×ïm-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-mP-wïzÅ-qºÛ-Ç+zÅ-¾-q×ô-¾×ïm-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-hP-iâP-Vïü hï-zŸÛm-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-¿U¤- „ËÛ-=- „Ë-Ç~¾-¶Û²Û- zTÅ-¤Z¤-hÝ-wïzÅ-»ôh-q-¼ïhü Ç+zÅ-hï¼-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-Ç+Ý-ŸzÅ- mÛ-ÅÛ»ô-¾ô-ÅÛ-;Û- ¤VôG-GÛÅ-GÅÞP-q¼ü P-±ôÅ-zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-±ôºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-»¼-MÅ-GbôP-fzÅ-fh-¤fº-GTÛG-bà-Mz-Bô¼-ŸÝ-Mã-hP- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-ˆP-ŸÛ-zhïºÛ-hïh-hqôm-»Ûm-q-zdïm-mÅ-P-±ôÅ-GÝÅ-z;ݼ-hP-Vï-zÇeôh-Vïm-qô-ŸÝ-GÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།