M-¼ÛGÅ-FÛ¤Å-¯ôh-q-DG-TÛG-mÅ-zôh-mP-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-q-±ô¼-¤fÞm-ºHã¼-GmP-Mã-ü


2008-04-03
Share

{}ü üM-¼ÛGÅ-FÛ¤Å-¯ôh-q-DG-TÛG-mÅ-zôh-mP-GÛ-hôm-Aïm-ºôG-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-q-±ô¼-¤fÞm-ºHã¼-GmP-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-q-hï¼-zôh-GŸÝP-mÅ-zÇSGÅ-zXôh-GmP-»ôh-ºhÝGü Zï-V¼-zôh-mP-Pô-Lô¾-‚ïh-qºÛ-Ç+zÅ-zôh-¤Û-±ô¼-M-¤ÛºÛ-Zïm-dôG-qÅ-iG-Gmôm-‚Å-qºÛ-hôm-Aïm-¾-M-mG-mP-ü ¤P-±ôGÅ-¤P-qô-ŸÛG-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DG-mÅ-GmÅ-±ß¾-¤Dô-zbôm-‚Å-q¼-»Ûh-VïÅ-‚Å-mÅ-¤Û-hGº-zºÛ-n¤-ºHã¼-zbôm-zŸÛm-»ôh-q-hP-ü »P-xôGÅ-GŸm-ŸÛG-mÅ-¤P-G®ô-hôm-GZï¼-z-hP-ü ¤DÅ-hzP-DG-TÛG-mÅ-zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-±ôºÛ-GmÅ-ÇePÅ-¾-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-Bïh-hP-£GÅ-M-mG-GŸÝP-¾-zôh-MºÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-IôÅ-¤ô¾-GmP-hGôÅ-MãºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-HÛ-ŸÝ-ljm-»P-wÞ¾-¤Dm-‚ãP-»ôh-q-¼ïhü »P-M-mG-bà-»ôh-qºÛ-M-¼ÛGÅ-FÛ¤Å-¯ôh-q-DG-TÛG-mÅ-zôh-mP-GÛ-hôm-Aïm-¾-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-Bïh-GmP-z-hP-ü VzÅ-TÛG-M-mG-GŸÝP-mÅ-¯-FÛ¤Å-GŸÛ¼-z¸ÞP-zôh-¤Û-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-q-hï-hG-GÛ-FÛ¤Å-GbàGÅ-‚ïh-zTßG-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-¾-DôP-±ô-z;G-Z¼-‚ïh-qºÛ-¼ÛP-ÇkÝG-¢ôP-zbP-m-ºIÛGÅ-ˆÛ-¤-¼ïh-TïÅ-GP-¿e¼-FÛ¤Å-fôG-GÛ-ŸÝ-GbàGÅ-‚ïh-MãºÛ-¤fÞm-ºHã¼-GmP-GÛ-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-hï¼-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-mÅ-fÞGÅ-Xï-Vï-GÅÞPÅ-ºhÝG-¾-DôP-±ôºÛ-ljÛP-ÇeôzÅ-¾-zÇSGÅ-zXôh-ˆP-GmP-»ôh-q-¼ïhü zôh-mP-GÅÞ¤-zTߺÛ-hÝÅ-im-ZÛm-mÅ-z¸ÞP-Pô-Lô¾-‚ïh-¤Dm-HÛ-zôh-¤Û-zM-yG-ºGº-ÁÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།