fºï-¾ïm-^Û-»Û-ÆÛh-„Àôm-HÛÅ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-hÝÅ-fôG-GmP-fÞz-¤Ûm-fï-±ô¤-»ôh-qü


2007.07.01
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üfºï-¾ïm-^Û-»Û-ÆÛh-„Àôm-HÛÅ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-hÝÅ-fôG-GmP-fÞz-ˆÛ-»ôh-¤ïh-fï-±ô¤-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGüü iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-zÇ+ô-zŸG-‚Å-qºÛ-ÆÛh-„Àôm- ÅÞ-¼-»ÞjË- Vß-¾-môm‡Û- ¹-z-ÇSôm-¤-h¤G-¤ÛÅ-ÆÛh-„Àôm-hÝ-zÇ+ô-zŸG-GmP-Ç+zÅ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-Vïm-¤ô-ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-zTß-GTÛG-qºÛ-mP-GmP-MãºÛ-DÅ-¾ïm-GmP-»ôh-¼ÞP-h-V-hï-¿e¼-»ôP-¤Ûm-fï-±ô¤-HÛ-¼P-zŸÛm-VGÅ-»ôh-ºhÝG- ¹-z-XïÅ-¤-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-zŤ-±ß¾-zÇkÝ-¾ïm-‚ïh-hGôÅ-q-hP-ºôÅ-zÇkÝ-hÝÅ-fôG-‚ïh-fÞz-¤Ûm-»P-zŤ-±ß¾-hï¼-¼G-¾Å-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-ÆÛh-„Àôm-HÛÅ-Gż-ºGôh-q¼-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG- iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛ-hzÞ-FÛh-h¤G-uÛ- ÅômfÛ- „Ëà-»-¼f-GÛÙ-¾Ûm- HÛÅ-xÛ-¾ô-2006 xÛ-¹-hGÝ-qºÛ-mP-h¤PÅ-G®ôºÛ-GŸÝP-¤Gô-dÛP-ÇÀôG-Ç+zÅ-¾ô-GTÛG-mP-±ßh-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-‚ïh-MãºÛ-DÅ-¾ïm-‚Å-»ôh-ˆP-z¼-¾¤-mÅ-ºôÅ-zÇkÝ-xÛ¼-ºHPÅ-‚ïh-MãºÛ-Gb¤-zÁh-‚Å-»ôh-Ç+ô¼-¾ÞP-ºiïm-‚Å-ºhÝG- ÆÛm-„Àôm-ÅÞ-¼-»ÞjË-»ÛÅ-ºôÅ-zÇkÝ-hÝÅ-fôG-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¤ïh-Ç+ô¼-iG-qôºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh- ¤ï-VºÛ- ¼Þ-Vß-qm- ¾-z;º-ºiÛ-ŸÝ-Ç+zÅ-»ôh-ˆP-z;º-¾m-Gž-qô-GmP-¤ïh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-„Ëï-DôG-hÝÅ-zz-TïÅ-qºÛ-Gż-ÁôG-GÛÅ-¾ÞP-ºiïm-‚Å-ºhÝGüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད་པ་ནན་བརྗོད་གནང་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎