h‚Ûm-WÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-fï-V×¼-mÅ-ÈôP-;ôP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-fôG-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG


2007.06.19

{}ü üh‚Ûm-WÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-¿U¤- ¤×¼-G-¼ï‡- fï-V×¼- »ÛÅ-ÈôP-;ôP-M-mG-¾-¯ÛÅ-vôh-‚Å-qºÛ-XïÅ-ÈôP-;ôP-GÛ-hq¾-º‚ô¼-Z¤Å-LÝh-ºIô-Mã-»Ûm-qºÛ-Åï¤Å-F¾-‚ãP-z-hï-mÛ-h-V-hôm-hPôÅ-hP-¤Û-¤fÞm-qºÛ-zŤ-„Àô-ŸÛG-»Ûm-q-¼-ºyôh-‚ãP-zºÛ-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-hGÝP-IPÅ-81 ¾-wïzÅ-qºÛ-¿U¤-fï-V×¼-¤VôG-¾-¹-z-ºhÛºÛ-mP-h‚Ûm-WÛºÛ-½ÀâP-ºyÛm-DP-ŸÛG-GÛÅ-zT¼-ºiÛ-ŸÝÅ-qºÛ-z;º-¾m-hï-¼ÛP-MP-zÆÛP-‚Å-qºÛ-mPü DôP-GÛÅ-ÈôP-;ôP-h‚Ûm-WÛºÛ-¤Pº-ºôG-bà-¾ô-zM-yG-zÇkh-qºÛ-XïÅ-M-mG-¾-¯ÛÅ-vôh-‚Å-bï-¤Û-¾ô-zTß-yG-ºIô-GÛ-»ôh-q-hPü xÛ-¾ô-1997 ¾ôºÛ-xÛ-¹-iâG-qºÛ-±ïÅ-30 ZÛm-M-mG-¾-¯ÛÅ-vôh-‚Å-q-mÅ-z¸ÞP-ÈôP-;ôP-GÛ-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-fh-GmÅ-ÇePÅ-GP-ºi-ŸÛG-bà-ºHã¼-¤Ûm-¤Û-ÇKï¼-PôÅ-mÅ-„Àô-º±z-‚Å-»ôh-ˆP-h-V-ÈôP-;ôP-GÛ-»¼-MÅ-fôG-„Àô-º±z-‚Å-q-Mã-¤±m-¤ïh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-¼-ºyôh-‚ãP-»ôh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü ¿U¤-fñ-V×¼-mÛ-¼P-hzP-GÛ-Fô¤-¼-h¼-Çtï¾-GbôP-fzÅ-GmP-¤Dm-ŸÛG-»Ûm-q-hPü DôP-GÛ-PôÅ-mÅ-M¾-Dz-mP-Vz-ÆÛh-ˆÛ-¼P-hzP-¤ïh-q¼-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-»ôP-fzÅ-¤ïh-q-PôÅ-º²Ûm-GÛ-»ôh-TïÅ-hPü »Ûm-mºP-M-mG-GÛ-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-ˆÛ-¥ã¼-±h-hï-mÛ-M-mG-mP-¾ôG-GÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-¾-zdïm-mÅ-ºwï¾-MÅ-ºIô-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎