w×-¼m-¼ÛºÛ-M¾-Å-q×ï-¼ï-ÅÛºÛ-mP-ÈÛ-¤-¾-»ºÛ-hÝÅ-Çeôm-fïPÅ-zhÝm-q-hï-Çtï¾-ºV¼-»ôh-qü


2006-09-20
Share

{}ü üw×-¼m-ÅÛ-mP-»ôh-qºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-ˆÛ-G®ô-BôP-ºôG-zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-Ç+ô¼-HÛ-ÈÛ-¤-¾-»ºÛ-hÝÅ-Çeôm-ŸïÅ-q-ŸÛG-¾ô-¿e¼-Çtï¾-zŸÛm-q-¿e¼-ü h-¼ïÅ-hÝÅ-Çeôm-fïPÅ-zhÝm-q-hï-xÛ-¹-hGÝ-qºÛ-±ïÅ-23ZÛm-±ßGÅ-Mã-»Ûm-ŸÛP-ü hÝÅ-»Þm-ZÛm-GZÛÅ-¼ÛP-GÛ-hÝÅ-Çeôm-hïºÛ-fôG-„Ëï¾-W¤-mP-»ôh-qºÛ-»ôm-bm-JÀÛP-hGôm-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-±ôÅ-Ÿ¾-ºhôm-hP-V¤-ÅôGÅ-Bôm-mÅ-hÝÅ-Çeôm-ºGô-±ßGÅ-GmP-Mã-hP-ü hï-XïÅ-„Ëï¾-W¤-Å-GmÅ-zôh-¼ÛGÅ-±ôGÅ-qºÛ-zôh-¤Û-±ôÅ-GŸÅ-hP-ŸzÅ-ƒô-ÅôGÅ-Bôm-Mã-»Ûm-ºhÝG ZÛm-hïºÛ-ZÛm-Mz-bà-w×-¼m-ÅÛºÛ-ljm-IGÅ-Vï-zºÛ-JÀâ-GŸÅ-GbôP-¤Dm- Wô×m-w×Û-¾Ûq- ¼Þ-;Û¾- hP-zÇem-º²Ûm-¤Gôm-qô-¾GÅ-ÅôGÅ-JÀâ-GŸÅ-GbôP-¤Dm-±ô-¤Z¤-ºƒï¾-fôG-mÅ-¼ô¾-h‚PÅ-ˆÛ-¤±m-±ôGÅ-±ßGÅ-Mã-»Ûm-q-GmÅ-±ß¾-mP-ºDôh-zŸG-¾-ü hÝÅ-Çeôm-HÛ-ZÛm-GZÛÅ-z¼-w×-¼m-ÅÛ-Å-GmÅ-zôh-¤Û-±ôÅ-GŸÅ-Ço-ºFz-Çeôm-GmP-Mã-hP-ü hï-zŸÛm-zôh-ˆÛ-mP-VôÅ-hP- zôh-Ǩm-ÅôGÅ-Pô-vôh-GmP-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-¤²h-¼Û¤-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།