Í-¼ÛºÛ-GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤-ºzÞ¾-zŸïÅ-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-&GôP-Å-¤VôG-mÅ-GÅÞP-zÁh-°¾ü


2007.10.18
&G

&G

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ŸÛ-zhïºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-Vï-ÁôÅ-GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤-ºzÞ¾-zŸïÅ-GmP-zºÛ-¤²h-ÇKôºÛ-fôG- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-zôh-mP-uÛ-±ôGÅ-hP-Dô¼-»ÞG-GÛ-h;º-P¾-¤Þ-¤fÞh-ºyh-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-z;º-GmP-»ôh-q-¼ïhü hï-ZÛm-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ZÛm-Mz-ˆÛ-±ßôh-hP-qôºÛ-fôG- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤-ºzÞ¾-zŸïÅ-ˆÛ-¤²h-ÇKô-hPôÅ-GŸÛ-hï-zŸÛm-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-mP-±ôGÅ-q-hP-Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-hP-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-ÅôGÅ-Gmh-»ôh-DG-GÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-¤²h-ºyÛm-hP-zôh-hôm-fôG-GÅÞP-zÁh-GmP-z-¤-¸hü &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤-zŸïÅ-qºÛ-GÅÞP-zÁh-mP-¾ô-¿e¼-zŸÛm- zôh-¾-M-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-¤Û-ºzô¼-Wï-¤P-hÝ-ºwï¾-MÅ-ºIô-zŸÛm-»ôh-qºÛ-²-iG-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-fôG-¿ËàP-»ôh-q-hP-hqï¼-m-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-Å-¿e-zÞºÛ-mP-M-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-IPÅ-ºzô¼-Wï-¤P-hÝ-ºwï¾-MÅ-ºIô-zŸÛm-q¼-„Àô-º±z-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-ŸÛG-bà-ºHã¼-zŸÛm-»ôh-q-hï-»ÛÅ-zôh-mP-zôh-¤Û-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-ÅÞ-ºHã¼-zŸÛm-»ôh-q-hPü M-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-¤Û-ºzô¼-zôh-mP-Wï-¤P-hÝ-ºIô-zŸÛm-q-hï-»ÛÅ-zôh-ˆÛ-ºDô¼-»ÞG-¾-±zÅ-VïºÛ-Zïm-D-z¸ô-GÛ-»ôh-qºÛ-z;º-GmP-»ôh-q-¼ïhü ¿ËG-q¼-hÝ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-h-¼ïÅ-ˆÛ-Gô-Ç+zÅ-hï-hP-zÇeàm-bï-M-mG-GÛ-hzÞ-FÛh-±ôÅ-zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-±ô¼-ºyh-zŸÛm-qºÛ-±zÅ-VïºÛ-h;º-P¾-hï-hG-D-»ôh-¾G-»ôh-ˆÛÅ-Åï¾-fzÅ-»ôP-zºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝ-GÛ-»ôh-TïÅ-z;º-GmP-z-¤-¸hü zB¼-bà-M-mG-GŸÝP-¾-PôÅ-mÅ-zôh-hï-¼P-hzP-¼P-z®m-HÛ-GmÅ-zz-»ôP-fzÅ-¯ôh-¾ïm-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-q-hP-zôh-hï-zŸÛm-M-mG-¤Û-h¤PÅ-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-ˆÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-ºôG-±h-¤fôºÛ-¼P-BôP-GÛ-GmÅ-zz-TÛG-»ôP-fzÅ-ºfz-¯ôh-GmP-GÛ-»ôh-TïÅ-mm-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎