&GôP-Å-¤VôG-mÅ-VôÅ-¾ÞGÅ-wm-±ßm-Gô-dôGÅ-Çtï¾-¼ïÅ-‚ïh-hGôÅ-ŸïÅ-z;º-°¾ü


2007.10.22
&G

&G

{}ü üzôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-xÛ-±ïÅ-21 ZÛm- Í-¼ÛºÛ-W×ô¼-WÛ-»-¤Pº-ÇkïºÛ-Íï‡-¾ïm-‡-IôP-Eï¼-HÛ-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-Íï×-¤ï-¼Û×-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IÔ-Vïm-¤ôºÛ-mP-VôÅ-¾ÞGÅ-¼ÛÅ-¤ïh-ˆÛ-zIô-JÀïP-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-GÛ-±ôGÅ-¤Gôm-hÝ-hzÞ-zŸÝGÅ-ˆÛÅ- º²¤-JÀÛP-GÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-¤Û-ºi-z-DG-mÅ-VôÅ-¾ÞGÅ-wm-±ßm-¤Û-¤fÞm-qºÛ-ºG¾-¹ºÛ-¼P-zŸÛm-Vï-¼Þ-¤-zbP-z¼- mP-wm-±ßm-Gô-dôGÅ-Çtï¾-¼ïÅ-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-z;º-GmP-»ôh-q-¼ïh- uÛ-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-¹-z-ºhÛºÛ-xÛ-±ïÅ-19 mÅ-ºGô-z®ßGÅ- Í-¼ÛºÛ-¿Ëô-xôGÅ-ˆÛ-IôP-Eï¼-Íï‡-¾ïm-‡ºÛ-ljm-IGÅ-Vï-zºÛ-Íï-¤ï-¼Û×-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IÔ-Vïm-¤ôºÛ-mP-¤²h-ºV¼-DG-TÛG-BôP-zŸÛm-»ôh-q-hP- xÛ-±ïÅ-21 ZÛm- VôÅ-¾ÞGÅ-¼ÛÅ-¤ïh-ˆÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-mP-M-G¼-HÛ-¤ïÅ-qô-h¤-q-JËm-lÛºÛ-±-zô- ¤DÅ-hzP- ¼×W-¤ô-Èm-JËm-lÛ- G®ôÅ- VôÅ-¾ÞGÅ-¤Û-ºi-zºÛ-hzÞ-FÛh-DG-TÛG-¿Ëm-hÝ- º²¤-JÀÛP-mP-VôÅ-¾ÞGÅ-¤Û-ºi-z-n¤Å- ºDôm-ºFâG-GÛ-GŸÛ-¯¼-¤Û-ºHã¼-z¼- º²¤-JÀÛP-mP-ŸÛ-zhï-zCæm-fzÅ-ˆÛ-V-Aïm-ŸÛG-ºHã¼-hGôÅ-qºÛ-zXôh-GŸÛºÛ-z;º-ÇÀôz-¾¤-Çeôm-GmP-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-Ç+zÅ-hï¼-uÛ-mô¼- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-Íï-¤ï-¼Û×-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IÔ-Vïm-¤ô-ºhÛÅ- VôÅ-¾ÞGÅ-¤Û-ºi-z-DG-GÛ-¾ïGÅ-VºÛ-»ôm-bm-n¤Å-ÇÀôz-ºFÛh-ˆÛÅ- uÛ-±ôGÅ-¾-D-»ôh-¾G-»ôh-ˆÛ-wm-zhï-zCæm-fzÅ-‚ïh-ˆÛ-±ô¼-z-z¸P-qô-ŸÛG-‚ãP-ŸïÅ-zÇSGÅ-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧རྗེ་གུང་ཐང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་མཆོག་གིས་མདོ་ལྷོའི་མཛོད་དགེ་རྩྭ་ཐང་དུ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་གནང་བཞིན་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎