&GôP-Å-¤VôG-mÅ-Í-¼ÛºÛ-Íï-¤ï-¼Û׺Û-G®ßG-¾G-ÇÀôz-Iм-GÅÞP-zÁh-GmP-»ôh-ºhÝG


2007.10.23
&G

&G

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-Wô¼-WÛ-»-¤Pº-ÇkïºÛ-IôP-Eï¼-Íï‡-¾m-‡ºÛ-Íï-¤Û-¼Û-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IÐÅ-ÇÀôz-hqôm-Vïm-qôºÛ-¤±m-GmÅ-wÞ¾-z-hP- &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-¤Û-h¤PÅ-ÇeôP-yG-¤P-qô-ºhÝ-º²ô¤Å-‚Å-q-±ô¼-Í-¤Û-¼Û-;Å-M¾-Dz-GŸm-¾-h¤PÅ-G®ô-ºwï¾-fzÅ-ÇÀh-hÝ-h¤G-ºfz-¤-‚Å-q¼-ŸÛ-ºIÛGÅ-ˆÛ-IôÅ-¤ô¾-¾¤-mÅ-h¤PÅ-G®ô-Çtï¾-fzÅ-GmP-hGôÅ-qºÛ-z;º-GmP-»ôh-q-¼ïh- hï-»P- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅü h¤G-ºFâG-GÛ-hÝÅ-Ç+zÅ-»ô¾-¸Ûm-q-hP-G¾-bï-h¤G-ºfz-‚Å-q-hP-»P-m-iG-qôºÛ-‚-uôh-Çtï¾-z-zMãh-mÅ-¼P-ZÛh-ˆÛÅ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-hï-ºIâz-fÞz-Mã-¤Ûm-q-hPü Í-¤Û-¼Û-;-mÛ-º²¤-JÀÛP-mP-GÛ-M¾-Dz-È-TP-GÛ-ÇeôzÅ-Vïm-hP-½ÀzÅ-Vïm-ŸÛG-hP-¿ËG-q¼-hÝ-h¤PÅ-G®ô-¿km-qºÛ-M¾-Dz-TÛG-»Ûm-q¼-zdïm-mÅ-º²¤-JÀÛP-GÛ-M¾-Dz-GŸm-hG-mP-h¤PÅ-G®ôºÛ-¼P-hzP-GTÛG-¤±ßPÅ-»ôP-fzÅ-‚-MãºÛ-ºGm-ºDÞ¼-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-h¤PÅ-G®ô-Çtï¾-fzÅ-ˆÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-hï-IôÅ-¤ô¾-hP-‚¤Å-z¯ïºÛ-Åï¤Å-zMãh-ˆÛ-fôG-mÅ-ºIâz-fzÅ-ºzh-z¯ôm-‚-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-z;º-GmP-»ôh-q-¼ïhü &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-xÛ-±ïÅ-15 ZÛm-Í-¼ÛºÛ-IôP-Eï¼-mÛºÞ-»ôG-mÅ-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-¼Þ-ŸzÅ-Åô¼-ºDôh-hï-ZÛm-IPÅ-¿SºÛ-¼ÛP-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-hÝ-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤-ºzÞ¾-zŸïÅ-¤²h-q-hP-Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-hP-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï-ÅôGÅ-¤W¾-ºyh-ˆÛ-¤²h-ºyÛm-DG-Iâz-qºÛ-XïÅ-xÛ-±ïÅ-19 ZÛm-¤Pº-Çkï-Wô¼-WÛ-»¼-VÛzÅ-zNå¼-BPÅ-GmP-z-hP-Wô¼-WÛ-»ºÛ-Íï-¤Û-¼Û-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IкÛ-mP-GÅÞP-zÁh-GmP-Ç+zÅ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IкÛ-¾Å-‚ïh-q-hPü ÇÀôz-yâG Gmh-»ôh-¤Û-Çoü »Þ¾-¤Û-zTÅ-ºhÝ-º²ô¤Å-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཁེ་ཎ་ཌའི་ནང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཆོས་རིག་དྲུང་ཆེ་འཆི་མེད་ཚེ་དབྱངས་ལགས་དགུང་གྲངས་༥༢ཐོག་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎