&GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-ljm-IGÅ-Vï-zºÛ-Íï¤-l-„˺-lï-ÇÀôz-GZï¼-DP-hÝ-GÅÞP-zÁh-°¾-Mãü


2007.12.20
&G

&G

{}ü üzôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ- ºV¼-¾ô-xÛ-¹-1qºÛ-mP-ljm-IGÅ-Vï-zºÛ-Íï¤-l-„˺-lï-±ôP-hôm-º²Ûm-BôPÅ-¿eï-GmÅ-ÇÀôz-GZï¼-DP-hÝ- uÛ-±ôGÅ-mP-ºGô-FÛh-ˆÛ-ºGm-ºDÞ¼-¾ïm-xôGÅ-hP-º²Ûm-BôP-Ç+ô¼-¾¤-Çeôm-GÅÞP-zÁh-GmP-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-üü ¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-w-»Þ¾-i-GmÅ-ˆÛÅ-ͺï-Íï-Íïm-ÍïÅÛ-ŸïÅ-qºÛ-Gż-¾Å-DP-GÛÅ-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¾ÞP-ºiïm-‚Å-q¼-GŸÛGÅ-m- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ- xÛ-¹-1qôºÛ-mP-Íï¤-l-„˺-lï-±ôP-hôm-º²Ûm-BôP-ÇÀôz-GZï¼-¿eï-GmÅ-DP-mP- º²Ûm-BôP-hP-ºƒï¾-zºÛ-ºGô-FÛh-ˆÛ-ºGm-ºDÞ¼-hP-¾Å-hôm-Çoï-ºFÛh-GmP-xôGÅ-Ç+ô¼-¾¤-Çeôm-GÅÞP-zÁh-GZÛÅ-®¤-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- Íï¤-l-„˺-lï-±ôP-hôm-º²Ûm-BôP-ÇÀôz-GZï¼-¿eï-GmÅ-DP-GÛ-ºƒï¾-¤fÞh-ºGm-º²Ûm- Í-Áô;-Áº- ŸÝ-zÅ-GÅÞP-m- ljm-IGÅ-Tm-HÛ-ÇÀôz-GZï¼-¿eï-GmÅ-DP-hïºÛ-mP- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-¾¤-Çeôm-GÅÞP-zÁh-GmP-Mã-hï-zŸÛm- VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-hzÞ-ºFÛh-TÛG-mÅ-GÅÞP-zÁh-GmP-q-fïPÅ-hP-qô-»Ûm-q-¼ïh- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-hÝÅ-dG-bà-z¸ôh-ÇKô¤-hP-‚¤Å-hP-ljÛP-Xï-hï-zŸÛm-ºIô-z-¤ÛºÛ-uÛ-Åï¤Å-ˆÛ-¾¤-Çeôm-z;º-ÇÀôz-ˆÛ-¯-hôm-hï-hG-¾-¤ÛG-hqï-¾ïm-q-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-hrh-ŸÛz-GmP-»ôh-qºÛ-hGï-¤±m-Vïm-qô-»ôh-q-¼ïh- hï¼-zdïm-ÇÀôz-GZï¼-DP-hïºÛ-hGï-ÇÀôz-±P-¤Å- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-GÅÞP-zÁh-¾-PP-ÇKÝG-Vïm-qô-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG Íï¤-l-„˺-lï-±ôP-hôm-º²Ûm-BôP-ÇÀôz-GZï¼-¿eï-GmÅ-DP-mÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-¤²h-¼Û¤-hP-GÅÞP-zÁh-ˆÛ-hÝÅ-±ïÅ-ÅôGÅ-h-¿e-Gbm-ºzïzÅ-ˆÛ-I-OÛG-GmP-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG-üü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་མུ་མཐུད་དུ་ཡོ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་བཞིའི་ནང་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་དང་བོད་དོན་ཞུ་སྐུལ་གནང་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎