&G&GôP-Å-¤VôG-mÅ-¼‡ÇK¼¸-¤fô-ÇÀôz-bà-GÅÞPÅ-zÁh-z;º-ÇÀôz-z°¾-zü


2005-09-25
Share
&G &G

{}ü ü¤²h-ºV¼-GŸÛ¼-z¸ÞP-zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-ºFÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ-zTß-mÅ-z¸ÞP-fôG-¤¼-Í-¼Û-mÝz-‚P-ͺï-i-Èô-¤Pº-Çkï-hP-hï-mÅ-¼Û¤-qÅ-Íï-¼Û-²ô-m- =ï;-Å-Åï-ÅôGÅ-¤Pº-Çkï-GÅÞ¤-mÅ-VÛzÅ-zNå¼-GmP-bï- zôh-¤Û-hP-mP-q- mP-q-¤-»Ûm-qºÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-ºi-¤Ûm-HÛ-wô-¤ô-Lm-GŸôm-z¼-GÅÞ¤-HÛ-¤Û-¤P-FÛ-FG-ºGº-ÁÅ-¾-G®ô-zô-‚¤Å-ljÛP-XïºÛ-ÇKô-mÅ-Åô-ÅôºÛ-ZÛm-¼ïºÛ-‚-GŸG-¾-hrh-q-‚ïh-xôGÅ-hP-h-G-mP-zŸÛm-hïP-ÅP-hÝÅ-¸ÛP-GÛ-hÝÅ-±ôh-ºhÛ-ºi-zºÛ-Ç+zÅ-º²¤-JÀÛP-mP-ŸÛ-zhïºÛ-Dô¼-»ÞG-zCæm-fzÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-fôG-z;º-ÇÀôz-¾¤-Çeôm-GmP-z-¤-¸h-Vï-ºƒÛP-VßP-GÅÞ¤-mÅ- &G &G&GôP-Å-¤VôG-¾-zT¼-ºiÛ-ŸÝ-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-ˆP-°¾-GmP-mÅ-¤²h-ºyÛm-DG-¾ïGÅ-q¼-Iâz-mÅ-mÛºÞ-»ôL-bà-ŸzÅ-Åô¼-ºDôh-GmP-»ôh-q-¼ïhü »P-DÞ¾-hïºÛ-¤²h-ºV¼-mP-Gž-¿e¼-mü D-Å-ÇS-iô-mÛºÞ-ºW¼-ÅÛºÛ- ¼iï-GÙ¼-ÅÛ- G®ßG-¾G-ÇÀôz-I-Vïm-¤ôºÛ-mP-ŸÛ-zhï-hP-h¤G- ºhݤ-ºIÛGÅ-ŸïÅ-qºÛ-zXôh-GŸÛºÛ-fôG-GÅÞPÅ-zÁh-GmP-»ôh-q-hP-hï-mÅ-ZÛm-Mz-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-GmP-¤Dm-Ç+Ý-ŸzÅ-¤ôºï-aï-Èm-h¤-q-hï-ZÛh-ˆÛ-im-dïm-hÝ-Gż-z®ßGÅ-‚ïh-qºÛ-¼Û-¾ÛºÛ-zzÅ-±ßGÅ-ÁÛG-IôP-Eï¼-mÛºÞ-»ôL-mP-hzÞ-º‚ïh-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-IôP-Eï¼-uÛ-Ez-¿Ëm-hÝ-GmP-»ôh-q-hP-h-G-mP-zŸÛm-hGôP-iô-zôh-¤Û-hP-ÈÛ-¤-¾-»ºÛ-¼Û-Mãh-¤Û-¼ÛGÅ-ÇeôP-yG-ºGº-ÁÅ-¾-¤W¾-D-hP-„ÀP-ºhô¼-z;º-ÇÀôz-GmP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།