&GôP-Å-¤VôG-mÅ-zôh-mP-M-mG-GÛÅ-iG-Gmôm-¤±¤Å-ºWôG-hGôÅ-qºÛ-Ç+ݾ-¤-GmP-zü


2008-04-02
Share
&G

&G

{}ü üD-Å-zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ- zôh-mP-M-mG-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-fôG-iG-Gmôm-Vïm-qô-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-hï-hG-ºy¾-hÝ-¤±¤Å-ºWôG-»ôP-fzÅ-ÅÞ- M¾-uÛºÛ-»Þ¾-DG-±ôÅ-M-mG-GŸÝP-fôG-Gmôm-ÁÝGÅ-Bôm-hGôÅ-MãºÛ-Ç+ݾ-¤-GmP-ºhÝGü &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-Gž-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-GmP-¤²h-»ôh-qºÛ-mP-ü M-mG-GÛ-º²Ûm-BôP-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ- zôh-HÛ-Å-DÞ¾-DG-mP-M-¤ÛºÛ-hqÞP-h¤G-wôm-Vï-zbP-»ôh-q-hPü ¸ÛP-ºFâG-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚ïh-¤Dm-zôh-¤Û-±ôºÛ-fôG-iG-Gmôm-ÁÝGÅ-Vï-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¤-±h-ü ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-‚-»Þ¾-Å-DÞ¾-»ôPÅ-µôGÅ-hqÞP-h¤G-GÛÅ-¤fº-Ç+ô¼-mÅ-h¤-zOGÅ-ÁÝGÅ-Vï-‚ïh-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-z;º-Gmh-ºhÝGü &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ- º²¤-JÀÛP-GÛ-hzÞ-FÛh-n¤-q-hP.ü IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Ûü GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-±ôGÅ-Çkï-DG-hP-M¾-uÛºÛ-¤P-±ôGÅ-±ô¼- zôh-mP-M-mG-GÛÅ-iG-Gmôm-ºy¾-hÝ-¤±¤Å-ºWôG-hGôÅ-Mã-hP.ü h-z¼-º²Ûm-z¸ÞP-z®ôm-ºWâG-‚Å-qºÛ-zôh-¤Û-±ô-JÀôh-z=ô¾-GbôP-hGôÅ-Mã-ü hï-zŸÛm-zôh-¼ÛGÅ-©Å-¤-n¤Å-¾-hÝÅ-fôG-Ǩm-zTôÅ-ˆÛ-V-Aïm-vôh-hGôÅ-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-zºÛ-¼ï-ºhÝm-GmP-hGôÅ-Ç+ô¼-z;º-GmP-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།