&GôP-Å-¤VôG-ÍÛ-‡-¾ÛºÛ-IôP-Eï¼-¤×Û-¾ºm-hÝ-ŸzÅ-Åô¼-ºDôh-GmP-¤²h-ºhÝG


2007.12.05
&G

&G

{}ü üzôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-ÍÛ-‡-¾Û¼-ZÛm-IPÅ-zTß-GTÛG-GÛ-¤²h-ºV¼-Vïh-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-IôP-Eï¼-¤×Û-¾ºm-hÝ-ŸzÅ-Åô¼-ºDôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-ü Íï-ÍïwÛ-qÛ-Gż-Çtï¾-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-hôm-¿e¼-m- h-¼ïÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-ÍÛ-‡-¾ÛºÛ-¤²h-ºV¼-DG-Ç+Ý-ÇKï¼-HÛ-n¤-qºÛ-fôG-mÅ-Gô-OÛG-GmP-GÛ-»ôh-q-hP- DôP-GÛ-Íï-‡-¾ÛºÛ-M¾-Å- ¼×ô¤-hÝ-ZÛm-IPÅ-zŸÛºÛ-¤²h-¼Û¤-mP-M¾-Dz-ˆÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hP- »ï-ÁÝ-„À-Vïm- qô×z-„Ëï-mï-^ÛG- hP-¤Wh-ºyh-GmP-GÛ-¤ïh-q-¼ïh-ºhÝG-ü hï-¤-¸h-ÍÛ-‡-¾ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-mP-GÅÞPÅ-zÁh-GmP-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-¤²h-ºV¼-¤ïh-m-»P- IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-DG-GTÛG-hP-¤W¾-ºyh-GmP-Mã-fÞGÅ-Gbm-ºDï¾-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG-ü M¾-Å-¼×ô¤-hÝ-¤-wïzÅ-qºÛ-ÇSôm-¾- ÍÛ-‡-¾ÛºÛ-IôP-Eï¼-¤×Û-¾ºm-HÛ-‚P-xôGÅ-ÅÞ- ZÛm-GÅÞ¤-HÛ-zŸÝGÅ-¤ô¾-±ôGÅ-ºhݺÛ-fôG- &G &GôP-Å-¤VôG-wïzÅ-Mã-»Ûm-q-hP- ZÛm-GÅÞ¤-HÛ-zŸÝGÅ-¤ô¾-±ôGÅ-ºhݺÛ-fôG-¤Û-IPÅ- 8000 ¿ËG-®¤-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG-ü zŸÝGÅ-¤ô¾-±ôGÅ-Vïm-hï-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-GmP-Mã-»Ûm-q-hP- zŸÝGÅ-¤ô¾-±ôGÅ-ºhݺÛ-JÀïP-GŸÛ-GP-»Ûm-q-Gž-qô-z;ôh-¤Û-ºhÝG-ü &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ- ¤×Û-¾ºm-hP- M¾-Å-¼×ô¤-HÛ-¤²h-ºV¼-Iâz-¤±¤Å-ÅÞ- ÍÛ-‡-¾ÛºÛ-‚P-xôGÅ-Å-DÞ¾-hÝ-»ôh-qºÛ- =â-¼Ûm-mP-xÛ-¹-zTß-GZÛÅ-qºÛ-±ïÅ-zTô-¿S-hP-zTß-iâG-Çeï-ZÛm-GZÛÅ-ˆÛ-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh-ºhÝG-ü &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-ÍÛ-‡-¾Û¼-wïzÅ-Mã-hP-¿ËG-hôm-hÝ-M¾-Dz-ˆÛ-hzÞ-FÛh-hP- »ï-ÁÝ-„À-Vïm- q×ôz-„Ëï-mï-^ÛG- ¤W¾-ºyh-fôG-M-mG-GÛÅ-Pô-Lô¾-GmP-»ôh-q-¤-¸h- »ï-ÁÝ-„À-Vïm-¤VôG-GÛÅ-ºGô-Çeôh-hÝ-¤W¾-ºyh-GmP-MãºÛ-Ÿ¾-zŸïÅ-GmP-»ôh-ˆP-XïÅ-ÅÞ-ºHã¼-z-zbP-z-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-üü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ནང་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སོང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎