&GôP-Å-¤VôG-D-Å-Dï-m-^-¼Þ-ŸzÅ-Åô¼-zhï-z¼-ºDôh-GmP-¤²h-»ôh-q-¼ïhü


2007.10.28
&G

&G

{}ü ü &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-Dï-m-iºÛ-mP-ŸzÅ-Åô¼-ºDôh-Mã¼-zôh-¤Û-®¤-¤-»Ûm-q¼-Dï-m-^ºÛ-¤Û-Åï¼-¤P-qôÅ-ˆP-hGº-hh-vô-GÅÞ¤-PP-wïzÅ-zÅÞ-ŸÝÅ-»ôh-ºhÝGü zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-ºFÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ-hGÝ-ZÛm-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-mP-ŸzÅ-Åô¼-zBPÅ-GmP-q-mÅ-z¸ÞP-¤Pº-Çkï-zŸÛ-®¤-mP-¤²h-ºV¼-DG-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-hÝÅ-Mãm-HÛ-¤²h-¼Û¤-hP-¤Û-ºi-zÅ-fïPÅ-ºhÛ¼-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ŸÛ-zºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-¤fô-ÁôÅ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-GÅï¼-HÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-hï-zŸÛm-Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-mÅ-ºzÞ¾-zŸïÅ-GmP-z-ÅôGÅ-¾ô-MãÅ-ˆÛ-¼P-zŸÛm-¿km-q-ŸÛG-bà-Hã¼-GmP-mÅ-¤²h-ºV¼-È-TP-MÅ-qô-»ôh-q-n¤Å-¾ïGÅ-q¼-Iâz-GmP-mÅ-D-Å-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-Dï-m-^ºÛ-M¾-Å-Íô-=-¶ºÛ-mP-ŸzÅ-Åô¼-zhï-z¼-ºDôh-GmP-¤²h-»ôh-q-¼ïhü ¤²h-ºV¼-GŸÛ¼-z¸ÞP-G®ô-zô-h-¼ÛP-Dï-m-iºÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-hP-GŸm-»P-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-ÅôGÅ-¤W¾-ºyh-GmP-MãºÛ-¤²h-ºV¼-»ôh-q-¼ïhü D-Å-DÞ¾-hï¼-ŸzÅ-Åô¼-ºDôh-GmP-¤²h-qºÛ-Ç+zÅ-zôh-¤Û-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-zü GŸm-»P-xÛ-M¾-¤P-±ôGÅ-¤P-qôÅ-hGº-hh-vô-GÅÞ¤-PP-mÅ-wïzÅ-zÅÞ-¸z-MÅ-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü »P-DÞ¾-hïºÛ-Gż-ÁôG-mP-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-¿e¼-mü Íô-=-¶ºÛ-mP-GmÅ-Çkôh-iô-Åï-„ËG-TïÅ-qºÛ-zÞh-¤ïh-TÛG-mÅü ZÛm-¤-¤P-qôºÛ-¼ÛP-hÝÅ-±ôh-zbP-mÅ-¼Å-V-ºi-¤Ûm-ZÛ-ÁÝ-®¤-¾Å-Iâz-qÅ-zôh-ˆÛ-M¾-h¼-ŸÛG-Vïh-¤PGÅ-z¸ôÅ-mÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-wÞ¾-HÛ-»Ûm-ŸïÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝGü GôP-ŸÝÅ-zÞh-¤ïh-hï-mÛ-M¾-uÛºÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-¼ÛÅ-¤ïh-ˆÛ-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-ŸÛG-»Ûm-ºhÝG-¾- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-mÛ-º²¤-JÀÛP-mP-GÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-±P-¤¼-DÅ-¾ïm-GmP-¤Dm-hP-GÝÅ-z¯Û-ŸÝÅ-GmP-¤Dm-HÛ-BïÅ-zÞ-h¤-q-ŸÛG-»Ûm-hÝÅ-DôP-Å-GmÅ-ÅÞ-VÛzÅ-zNå¼-GmP-GÛ-»ôh-q-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-¤-fG-M¾-h¼-z¸ô-Mã-ºGô-z®ßGÅ-q-»Ûm-ŸïÅ-M¾-h¼-HÛ-¤±ôm-dG-Ç+ô¼-»P-Gż-ºGôh-q¼-ºIï¾-zÁh-Mz-»ôh-q-¼ïhüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྲིད་འཛིན་གྱི་མཚན་རྟགས་ཞུ་ཆེད་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་འགོད་འབུལ་ཞུས་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཆོས་དབྱིངས་སྐྱིད་ལགས་ཡང་བསྐྱར་ཨོ་ལིམ་པིཀསི་རྩེད་འགྲན་ནང་ཞུགས་གཏན་འཁེལ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎