ôP-Å-Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GmÅ-¤VôG-¶-¼-m-ÅÛ¼-ŸzÅ-Åô¼-ºDôh-GmP-ºhÝG


2006-12-17
Share
&G &Bz &G &Bz

{}ü üzôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-D-Å-GmÅ-¤VôG-¶-¼-m-ÅÛ¼-ŸzÅ-Åô¼-ºDôh-GmP-¤²h-»ôh-q-hP-ü h-¼ÛP-mÅ-z¸ÞP-±ïÅ-21 z¼-ZÛm-IPÅ-GÅÞ¤-¼ÛP-¶-m-zôh-ˆÛ-VïÅ-¤fôºÛ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-GZï¼-DP-hP-ü M¾-uÛºÛ-mP-VôÅ-GTïÅ-BôP-fïz-¯-DP-fÞm-¤ôP-mÅ-Gô-zOÛGÅ-ŸÝÅ-q-¿e¼-um-¼Å-G¸ÛGÅ-ˆÛ-z;º-hzP-z=Ûm-°¾-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝGü hï-mÅ-±ïÅ-21 ZÛm-„À-¤-fÞz-zÇem-»ï-ÁïÅ-h¤-q-hïÅ-Vïh-z®ßGÅ-GmP-zºÛ-M¾-uÛºÛ-mP-VôÅ-GTïÅ-BôP-fïz-¯-DP-mÅ- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-zdm-zŸÝGÅ-ºhïGÅ-ºzÞ¾-ŸÝ-Mã-hP-ü hï-zŸÛm-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-zIô-JÀïP-GÛ-±ôGÅ-ºhÝ-DG-TÛG-bà-ŸzÅ-Åô¼-ºDôh-GmP-Mã-zTÅ-DÞ¾-hï¼- ZÛm-IPÅ-iâG-®¤-zŸÝGÅ-zŸG-GmP-MãºÛ-¤²h-ºV¼-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།