&G&GôP-Å-¤VôG-mÅ-M-mG-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-fôG-iG-Gmôm-HÛ-ÆÛh-WâÅ-hï¼-Bôm-zXôh-GmP-zü


2006-11-14
Share
&G &G

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-Zï-V¼-ZÛ-ºôP-hÝ-º±¤Å-ºiÛ-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-ZÛ-ºôP-GÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-ŸÛG-¾-z¼-¾¤-zôh-¤Û-DG-TÛG-z¾-zôh-Å-¤±¤Å-mP-q-zMãh-z®m-‚ô¾-hÝ-»ôP-¤Dm-fôG-M-¤ÛºÛ-h¤G-¤ÛÅ-¤ï-¤hº-Mz-qºÛ-hôm-Aïm-fôG-Bôm-zXôh-GmP-z-hP-£GÅ-M-mG-GŸÝP-¾-IôÅ-¤ô¾-zMãh-h;º-½‰ôGÅ-Åï¾-fzÅ-‚-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-»ôh-q-¼ïhü hï-»P- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-z;º-GmP-hôm-¾ü xÛ-¾ô-2002 mÅ-z¸ÞP- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-±z-hP-M-mG-GŸÝP-z¼-ºƒï¾-¾¤-zB¼-GÅô-‚ãP-Çeï-h-z¼-IôÅ-¤ô¾-fïPÅ-¿S-‚ãP-¤Ûm-¾-¤-¿eôÅ-q¼-Zï-V¼-z¾-zôh-Å-¤±¤Å-zMãh-zôh-¤Û-z®m-‚ô¾-hÝ-zBôh-¤Dm-fôG-M-¤ÛºÛ-Å-¤±¤Å-h¤G-¤ÛÅ-¤ï-¤hº-Mz-qºÛ-iG-Gmôm-HÛ-‚-uôh-hï-¿e-zÞ-uÛ¼-zbP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-ŸÛG-bà-Hã¼-»ôh-q-hPü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-mP-GÛ-ÆÛh-WâÅ-¤P-Vï-z-mÛ-zôh-¤ÛºÛ-fôG-iG-Gmôm-HÛ-‚-uôh-º²Ûm-HÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-z;º-GmP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།