&GôP-Å-¤VôG-mÅ-„Ëï¾-Wï¤-hÝ-VÛzÅ-zNå¼-HÛ-¤²h-ºV¼-xÛ¼-zÇkÝ-GmP-»ôh-q-¼ïhü


2007.05.09
&G

&G

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-zhÝm-yG-ºhÛºÛ-mP-»ô-¼ôz-ˆÛ-»Þ¾-Iâ- „Ëï¾-Wï¤- hÝ-VÛzÅ-zNå¼-GmP-MãºÛ-¤²h-ºV¼-»ôh-q-hï-¿e¼-»P- hïºÛ-ÇSôm-hÝ-„Ëï¾-Wï¤-GŸÝP-GÛ-¾Å-hôm-hôm-GTôh-TÛG-M-mG-bà-GŸÝP-hôm-xôGÅ-Bôh-GmP-Gbm-ºDï¾-»ôh-q¼-zdïm- &G &GôP-Å-¤VôG-„Ëï¾-Wï¤-hÝ-VÛzÅ-zNå¼-HÛ-¤²h-ºV¼-xÛ¼-zÇkÝ-GmP-z-»Ûm-Ç+ô¼-„Ëï¾-Wï¤-GŸÝP-GÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-q-ŸÛG-GÛÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- &G ôP-Å-bÑ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-„Ëï¾-Wï¤-hÝ-wïzÅ-¤Ûm-DôP-ZÛh-¾-¼P-hzP-V-±P-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-VÛzÅ-zNå¼-GôP-hÝ-„Ëï¾-Wï¤-HÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-TÛG-M-mG-¾-GŸÝP-hôm-xôGÅ-wïzÅ-GmP-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-ÇezÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-GP-ZÛh-ˆÛÅ-±ô¼-z-Aïm-qôºÛ-GmÅ-ÇePÅ-¾-hGôPÅ-zŸïÅ-GmP-Çeï-ÇSôm-ºV¼-»ôh-qºÛ-¤²h-ºV¼-xÛ¼-ºfïm-GmP-z-¼ïh-TïÅ- „Ëï¾-Wï¤-GŸÝP-GÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-q-ŸÛG-GÛÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- &G ôP-Å-bÑ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-„Ëï¾-Wï¤-hÝ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-HÛ-M¾-uÛºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Gôm-hÝ-VÛzÅ-zNå¼-GmP-MãºÛ-¤²h-ºV¼-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-„Ëï¾-Wï¤-GŸÝP-GÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-M¾-ÆÅ- w×Û-¾Û-qÛ- ¤VôG-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-±ôP-hôm-Ç+ô¼-IôÅ-¤ô¾-Vïh-xÛ-¹-6 qºÛ-±ïÅ-16 mÅ-26 z¼-GŸÝP-hôm-xôGÅ-wïzÅ-GmP-MãºÛ-hÝÅ-±ïÅ-Gbm-ºDï¾-‚ãP-»ôh-qÅ- hïºÛ-ÇSôm-hÝ- &G &GôP-Å-¤VôG-„Ëï¾-Wï¤-hÝ-VÛzÅ-zNå¼-GmP-m- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¤Û-ºhôh-qºÛ-n¤-ºHã¼-hP-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- hï-ÇSôm-xÛ-¾ô-2005 ¾ô¼-„Ëï¾-Wï¤-HÛ-M¾-qô-Íï¾-„ˇ-¤VôG-M-mG-bà-wïzÅ-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Mã-¤±m-HÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-VÛzÅ-zNå¼-xÛ¼-ºfïm-GmP-hGôÅ-‚ãP-»ôh-ˆP- xÛ-¾ô-2006 ¾ô¼- &G &GôP-Å-¤VôG-„Ëï¾-Wï¤-bà-VÛzÅ-zNå¼-GmP-fÞz-»ôh-q-¼ïh-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཁམས་སྡེ་དགེ་རྫོང་གི་དབོན་པོ་སྟོད་ཁུལ་དུ་བོད་མི་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བལ་ཡུལ་དུ་ཆོས་འབྲེལ་གནང་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎