&GôP-Å-¤VôG-mÅ-zôh-ˆÛ-VôÅ-hP-¼ÛG-GŸÝP-¿eï-GmÅ-DP-hzÞ-º‚ïh-GmP-»ôh-ºhÝG


2007-10-24
Share
&G

&G

{}ü üzôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-D-Å-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-Í-¼ÛºÛ-ÍÛm-^Û-»º-mºÛ-mP-»ôh-qºÛ-zôh-ˆÛ-VôÅ-hP-¼ÛG-GŸÝP-¿eï-GmÅ-DP-hïºÛ-M¾-ÇKô-Gż-q-hzÞ-º‚ïh-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-VÛzÅ-zNå¼-z=Ûm-zBP-GmP-»ôh-q-¼ïh- zôh-ˆÛ-VôÅ-hP-¼ÛG-GŸÝP-¿eï-GmÅ-DP-hï-zŸÛm-ÍÛm-^Û-»-m-¤Pº-ÇkïºÛ- Ç~ä-¾Þ-¤ÛP-‡ôm- IôP-Eï¼-mP- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-Ç+ݺÛ-GTïm-qô-ÇeG-¯ï-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-GÛÅ-xÛ-¾ô-1979¾ô¼- Gż-º²âGÅ-GmP-z-ŸÛG-»Ûm-q-hP-M-¤Eôm-Íï-D×¼-108®¤- »ôh-qºÛ-¿eï-GmÅ-DP-hïºÛ-M¾-ÇKô-Gż-q-hzÞ-º‚ïh-ˆÛ-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-VÛzÅ-zNå¼-z=Ûm-zBP-GmP-»ôh-q-¼ïh- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-h-¼ïÅ-Í-¼ÛºÛ-ÍÛm-^Û-»-m-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-ZÛm-GÅÞ¤-¼ÛP-VÛzÅ-zNå¼-z=Ûm-zBP-GmP-MãºÛ-fôG-¾-Å-GmÅ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DG-mÅ-fÞGÅ-ÇoP-Vï-zŸïÅ-GmP-zŸÛm-»ôh-q-¿e¼-hï-ZÛm-Å-GmÅ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-mP-hGº-hh-vô-GÅÞ¤-HÛ-PP-mÅ-GmÅ-±ß¾-MP-ÆÛP-ŸÝÅ-ÁÛP- h-¼ïÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-¤Pº-Çkï-hïºÛ-mP-VÛzÅ-zNå¼-z=Ûm-zBP-GmP-z-hï-hPôÅ-GmÅ-hÝÅ-m¤-»P-zXïh-fzÅ-¤ïh-q-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-zôh-qºÛ-ºFz-VÅ-vÅ-qºÛ-Å-DÞ¾-hïºÛ-mP-GÛ-¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-ºƒÛP-GÛ-ÇÀôz-yâG- Wï-¼ï-¤Ûº- Gô‡-¶¾-Åï- ŸÝ-zÅ-zXôh-»ôh-q-¼ïh- &G &GôP-Å-¤VôG-h-¼ïÅ-¤Pº-ÇkïºÛ-hïºÛ-mP-mP-qºÛ-VôÅ-hP-¼ÛG-GŸÝP-¿eï-GmÅ-DP-GÛ-¤²h-ÇKô-hzÞ-º‚ïh-¤-GmP-GôP-ÇS-iô-»ï-ÁݺÛ-Gm¤-zhG-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-¿Ë-DP-ŸÛG-mP-VÛzÅ-zNå¼-z=Ûm-zBP-GmP-bï-hï¼-»ï-ÁÝ-hP- WÛºÞ- D-Vï- hï-G-mP-zŸÛm-Í-¼ÛºÛ-mP-GÛ-Ghôh-¤ºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-±ô-hP-¿Ëm-hÝ-z;º-¤ô¾-GmP-Çeï-VôÅ-¾ÞGÅ-±P-¤Å-‚¤Å-z¯ï-¾G-¾ïm-zÇe¼-Mã-G¾-Vï-mm-bm-z¯ÛÅ-q-»Ûm-m-VôÅ-¾ÞGÅ-±P-¤-GTÛG-¤±ßPÅ-VGÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-z;º-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།