M-zôh-ºƒï¾-¤ô¾-GmP-Vïh-&GôP-Å-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-VßP-M-mG-bà-wïzÅ-Mãü


2007.06.28
&G

&G

{}ü üM-zôh-ºƒï¾-¤ô¾-fïPÅ-iâG-q-hï-GmP-Vïh-z;º-¸Þ¼-M-¼Û-„Àô-IôÅ-M¾-¤±m-¤VôG-GÛÅ-hzÞ-FÛh-qºÛ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-VßP-GÛ-±ôGÅ-¤Û-n¤Å-ÅP-ZÛm-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-qï-TÛm-hÝ-wïzÅ-Gbm-ºDï¾-»ôh-¾ÞGÅ-hï-¼ÛP-Ç+Ý-ÇKï¼-»ÛG-±P-GÛÅ-Gž-zOGÅ-GmP-zŸGü xÛ-¾ô-2002¾ô-mÅ-z¸ÞP-M-mG-hP-z®m-‚ô¾-GŸÝP-GÛ-Ç+Ý-±z-hz¼-ºƒï¾-¤ô¾-fïPÅ-¤P-GmP-»ôh-ˆP- hôm-ºƒÅ-ym-zÞ-¾Å-Åôm-¤ïh-q-¼ïhü xÛ-±ïÅ-16ZÛm-Ç+Ý-ÇKï¼-»ÛG-±P-mÅ-¼ôºÞ-=¼-Gż-¾Å-DP-¾-ÍÛ-¤×ï¾-¤HôGÅ-ºyÛm-ŸÛG-GbP-GmP-¤²h-qºÛ-GmP-Gž-¿e¼-m- Í-¼ÛºÛ-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-hÝ-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-z;º-¸Þ¼-M-¼Û-„Àô-IôÅ-M¾-¤±m-¾GÅ-hP- hï-zŸÛm-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-Ç+¾-z¸P-M¾-¤±m-¾GÅ-hP-xG-¼ôGÅ-GZÛÅ-zTÅ-ÅP-ZÛm-±ïÅ-29ZÛm-M-G¼-mÅ-qï-TÛP-hÝ-wïzÅ-fôm-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝG-ü Ç+Ý-±z-n¤-q-l-¼¤-Å-¾-mÅ-wïzÅ-fôm-¤-GmP-GôP- ¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-h¤ÛGÅ-zž-¤W¾-D-GmP-fôG-z;º-ÇÀôz-¾G-Çeôm-»P-GmP-»ôh-q-hP- Ç+zÅ-hï¼-z®m-‚ô¾-GŸÝP-GÛ-z;º-„Àôm-FÛ-q-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-GÛÅ-ˆP-¤Z¤-hÝ-¤W¾-D¼-wïzÅ-»ôh-¾ÞGÅ-¼ôºÞ-=¼-Gż-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-zŸGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎