&GôP-Å-¤VôG-mÅ-¾ô-ºGº-ÁÅ-mP-zIïÅ-»ô¾-V-±P-GmP-fÞz-qºÛ-fÞGÅ-¼ï-»ôh-qü


2007.05.10
&G

&G

{}ü üzôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-ºFÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ- D-ÅP-Í-¼ÛºÛ-Á¼-xôGÅ-ˆÛ-¤Pº-Çkï- ¤×ï-Å-Tß-Åï‡-Åï- »Û-IôP-Eï¼- mô-fÛ-Èï¤-=ïm- mP-VGÅ-qºÛ- ÅÛ-¤Û-fÛ-;ô-¾ïWï- hGï-¾Å-ÇÀôz-yâG-¿S-ÇeôP-¿ËG-¾-z;º-ÇÀôz-GÅÞP-zÁh-°¾-Ç+zÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-h-¿eºÛ-Ç+zÅ-xïh-zIïÅ-»ô¾-GmP-Çeï-ŸÝGÅ-»ôh-q-hP- º‚ãP-ºHã¼-HÛ-¾ô-ºGº-ÁÅ-mP-zIïÅ-»ô¾-V-±P-GmP-fÞz-qºÛ-fÞGÅ-¼ï-»ôh-TïÅ-z;º-GmP-ºhÝG-TÛP- ºôm-ˆP- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ- zôh-¤Û-¼ÛGÅ-hP- ¼ÛG-GŸÝP- Dô¼-»ÞG-GÛ-GmÅ-zz-ÅôGÅ-ˆÛ-fh-¤Þ-ºfÞh-fÞGÅ-zBïh-¤²h-ºDÞ¼-zŸïÅ-Mã-»Ûm-ŸïÅ-z;º-GmP-»ôh-q-¼ïh- ¾ô-Pô-iâG-®¤-HÛ-ÇSôm-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-º²Ûm-BôP-GÛ-hzÞ-ºFÛh-z;º-„Àôm-FÛ-q- ¤Û-h¤PÅ-ˆÛÅ-fh-;¼-ºôÅ-ºhï¤Å-ŸÝÅ-qºÛ-fôG-mÅ-wïzÅ-MãºÛ-¤P-G®ôºÛ-¾¤-Æô¾-‚ãP-q-mÅ-z¸ÞP- z;º-„Àôm-FÛ-q-¤DÅ-hzP-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-mÅ-º²Ûm-BôP-GÛ-fÞGÅ-ºDÞ¼-»ôPÅ-ÅÞ-µôGÅ-q-zŸïÅ-zŸÛm-»ôh-q-hP- hïÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ- ºWÛG-dïm-»ôPÅ-Ez-ˆÛ-zhï-¯ºÛ-fh-¤²h-ºyÛm-BôP-GmP-GÛ-mÝÅ-q-Vï-z-‚ãP-z-z;º-GmP-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- ºhÅ-qºÛ-G¸º-ºDô¼-ºGº-ÁÅ-ˆÛ-mP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ºƒÛ-z¯ô¤-ˆÛ-¤ÛP-ºi-¤Ûm-HÛ-fôG-mÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ- zôh-ˆÛ-Å-DÞ¾-»ôPÅ-µôGÅ-GTÛG-bà-zOÛ¾-zºÛ-¼P-ÆÛh-¼P-BôP-±h-¿km-HÛ-GmÅ-zz-TÛG-hGôÅ-Mã-z;º-GmP-q-hï-mÛ- ¤-ºôPÅ-¼P-z®m-‚ïh-qºÛ-Gô¤-zIôh-ŸÛG-"Ûm-q-ÅôGÅ-ˆÛ-Bôm-zXôh-¤P-hG-TÛG-ŸÝÅ-»ôh-¤Ûm-¾-¤-z¿eôÅ-q¼- D-ÅP-GÛ-¤P-±ôGÅ-z;º-ÇÀôz-GÅÞP-zÁh-hïºÛ-Ç+zÅ- ÇÀ¼-»P- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ- zôh-¾-¤ÛP-hôm-¤±ßPÅ-qºÛ-¼P-ÆÛh-¼P-BôP-GÛ-GmÅ-zz-¾Å- ¼P-z®m-¯ôh-¾ïm-GmP-GÛ-¤ïh-q-Gž-zÁh-GmP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རུ་ན་ཅལ་ཁུལ་དུ་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བྲོས་བྱོལ་ཕེབས་ལམ་དེ་ཉིད་ཉར་ཚགས་ཆེད་ལས་གཞི་མགོ་འཛུགས་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎