&GôP-Å-¤VôG-mÅ-Í-¼ÛºÛ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IÐ-ŸÛG-GÛ-ÇÀôz-hqôm-HÛ-¤±m-GmÅ-zŸïÅ-ºhÝG


2007.10.22
&G

&G

{}ü ü &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ- Í-¼ÛºÛ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IÐ-ŸÛG-GÛ-ÇÀôz-hqôm-Vïm-qôºÛ-¤±m-GmÅ-hPôÅ-ÅÞ-zŸïÅ-GmP-ºhÝGüü Í-¼ÛºÛ-¤Pº-Çkï- W×ô¼-WÛ-»ºÛ- Íï‡-¾ïm-‡- IôP-Eï¼-HÛ-Íï×-¤ï-¼×Û-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IÐÅ-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾- ÇÀôz-IÐ-hïºÛ-ÇÀôz-hqôm-Vïm-¤ôºÛ-¤±m-GmÅ-ºzÞ¾-zŸïÅ-ˆÛ-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-ÇÀôz-¤-ŸÛG-GÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-ÇÀôz-IкÛ-Pô-vôh-xG-ºEï¼-ŸÛG-wÞ¾-mÅ- Eïh-ˆÛÅ-xG-ºEï¼-ºhÛ-hPôÅ-ÅÞ-w¾-Vï¼-zÇo¤-hGôÅ-hôGÅ-D-qô-¤-¼ïh- ºôm-ˆP-Ç+Ý-ZÛh-ºhÛ¼-G-hÝÅ-wïzÅ-ˆP-hGº-zÅÞ-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-hï¼-º²ô¤Å-ÇÀôz-IкÛ-hGï-Lm-hP-ÇÀôz-yâG- ¾Å-‚ïh- Å-GmÅ-»Þ¾-¤Û-;Ým-¾- ¤ÛºÛ-zhï-BÛh-Mã-hPÞ¾-hPljm-IGÅ-Dô-m-¾Å-»ôP-fzÅ-¤ïh-q-hP- ÁïÅ-‚-»ôm-bm-hP-;Ým-ÇÀôP-Pm-q-GZÛÅ-¤Z¤-zÆïÅ-‚ïh-¤Û-¼ÞP-z-hP- hïºÛ-±z-bà-ÁïÅ-‚-»ôm-bm-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-zhï-¯ºÛ-Vïh-zïh-uôh-‚Å-m-wm-mÝÅ-Vïm-qô-»ôh-¾ÞGÅ-z;º-z°¾-GmP-ºhÝG ºhÝ-º²ô¤Å-hï¼-z×-ȺÛ-hP- ÅÛG WÛºÞ- »ï-ÁÝ- D-Vï- mP-q-zTÅ-VôÅ-¾ÞGÅ-ºi-¤Ûm-HÛ-ÇÀôz-yâG-±ôÅ-¼P-¾ÞGÅ-ˆÛ-Ÿ¾-ºhôm-GmP-ºhÝG ÇSôm-±ßh-mÅ-Gô-OÛG-ŸÝ¼-q-¿e¼- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-ÇÀôz-IÐ-Vïm-qô-hï¼-ºhÛ-±ïÅ-20mÅ-22hz¼-GÅÞP-VôÅ-hP-GÅÞP-zÁh-Ço-±ôGÅ-ÁÛG-GmP-»ôh-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གནང་སར་ཕྱི་ནས་མི་ཚོགས་འཛོམས་རྒྱུ་རྒྱ་ནག་གིས་བཀག་འགོག་བྱེད་ཐབས་བྱས་མིན་ལ་མ་བལྟོས་བར་མི་གྲངས་ཁྲི་ཚོ་མང་པོ་འཛོམས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎