&GôP-Å-¤VôG-mÅ-M-G¼-HÛ-º±ï-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-VôÅ-DP-ŸÛG-hzÞ-º‚ïh-GmP-ºhÝG


2007.12.04
&G

&G

{}ü üzôh-ˆÛ-hzÞ-ºFÛh-„À-m-¤ïh-q- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-D-Å-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-Gż-qºÛ-mP-M-G¼-HÛ-º±ï-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-VôÅ-DP-ŸÛG-hzÞ-º‚ïh-z=Ûm-z°¾-GmP-¤²h-ºhÝG M-G¼-HÛ- Í-T¼-»- ÅÞ-ÁÛ¾- ¤×m-lÛ¼- »Û-im-dïm-fïzÅ-¯-±ôGÅ-qÅ-WÛ-¿e¼-GÅô¾-ºhïzÅ-ŸÝÅ-q-zŸÛm-D-Å- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG- Í-T¼-»- ÅÞ-ÁÛ¾- ÍÅï-¼×¤- mP-VÛzÅ-zNå¼-z=Ûm-zBPÅ-GmP-GÛÅ-DôP-GÛÅ-im-dïm-Vïh-Gż-zŸïPÅ-ŸÝÅ-qºÛ- Í-ÈÛ¤-Å- q×¼-»-¶-¼m- Å-lï-m- ŸïÅ-ŸÛ-zhïºÛ-VôÅ-DP-hzÞ-º‚ïh-¤²h-ºhÝG hï-XïÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-hï¼-ºhÝÅ-¤P-±ôGÅ-¾-º±ï-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-Ç+ô¼-z;º-ÇÀôz-¸z-¤ô-°¾-GmP-ºhÝG D-Å-xÛ-iô¼- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-»ô-¼ôz-DÞ¾-HÛ-M¾-Dz-ÍÛ-=-¾ÛºÛ-xô^-ÅÞ-VÛzÅ-Ÿ¾-zNå¼-GmP-»ôh-q-hP- &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-ÍÛ-=-¾ÛºÛ-IôP-Eï¼-¤×Û-¾ºm-mP-xÛ-±ïÅ-7 mÅ-9z¼-‚P-Vßz-Åï¤Å-ºƒï¾-Ç+ô¼-hh-¿km-Bï-ºIô-n¤Å-¾-GÅÞP-VôÅ-z=Ûm-z°¾-Mã-¤-¸h- xÛ-±ïÅ-9»Û-ÇS-iô¼-¤P-±ô^-¾-um-¼Å-G¸Û^-ˆÛ-z;º-hzP-z°¾-GmP-¤²h-ºV¼-hP-ZÛm-Mz-¾- &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-mP-Åï¤Å-ˆÛ-ŸÛ-zhï-hP-º±ï-z-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-zXôh-GŸÛºÛ-fôG-¤P-±ô^-¾-z;º-ÇÀôz-GÅÞPÅ-zÁh-z°¾-GmP-¤²h-ºV¼-Åô^-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དགེ་འདུན་པ་ ༦༠ ལྷག་ལ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་འབོགས་འཇོག་མཛད་པ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་གཏན་འབེབས་བྱུང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎