&G&GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-±ôGÅ-¤Û-¸Þ¼-q-Ç+Ý-ŸzÅ- ¤ô-mï-Èïm- h¤-q-hï-ZÛh-ˆÛ-im-dïm-GmP-Mãü


2005-09-24
Share
&G &G

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-;ºÛ-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-DP-GÛÅ- D-Å-ºIï¤Å-Çtï¾-GmP-zºÛ-Gž-zOGÅ-GŸÛ¼-z¸ÞP-‚Å-m- zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-ºFÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ- hï-¼ÛP- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôP-Eï¼- mÛºÞ-»ôL-mP-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-±ôGÅ-¤Û-¸Þ¼-q- zôh-hôm-Mz-Bô¼-z- Ç+Ý-ŸzÅ- ^ï-mÛ»ï¾- ¤ô-aÛ-¤ïm- h¤-q-hï-ZÛh-ˆÛ-im-dïm-¤±ôm-hôm- mÛºÞ-»ôL-IôP-Eï¼-HÛ-Å-ºôG-¼Û-¾ÛºÛ-zzÅ-±ßGÅ-hï¼- G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-GmP-z¼-VÛzÅ-zNå¼-GmP-Gbm-ºDï¾-»ôh-q-¼ïh- mÛºÞ-»ôL-IôP-Eï¼-HÛ-uÛ-Ez- ¤ºï-D¾- Ç~ä¾Þ¤-zL- ¤VôG-GÛÅ-Å-GmÅ-ˆÛ-hï-¼ÛP-ZÛm-Mz-ˆÛ-Vß-±ôh- 2 hP-Ç+¼-¤- 30ºÛ-fôG- &G &G&GôP-Å-¤VôG- Å-GmÅ-hï¼-wïzÅ-zÅÞ-ŸÝÅ-fôG- IôP-Eï¼-hïºÛ-¿kïºÞ-¤ÛG-n¤Å- &G &G&GôP-Å-¤VôG-¾-um-ºzÞ¾-ŸÝ-GmP-GÛ-¼ïh- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-±ôGÅ-¤Û-¸Þ¼-q- Ç+Ý-ŸzÅ- ^ï-mÛ»ï¾- qï-=Û¼Û;- ¤ô-mï-Èïm- h¤-q-hï-ZÛh-mÛ- M-mG-GÛÅ-zôh-fôG-º²Ûm-qºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-fôG-¾-mÝÅ-ÁÝGÅ-hP- nô-P¼-¿km-qºÛ-fôG-mÅ-Pô-Lô¾-hP-Bôm-zXôh-GmP-¤Dm-ŸÛG-»Ûm-qÅ-¤-¸h- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP- z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GZÛÅ-mÛ- zôh-¤ÛºÛ-GŸÝP-hP-hzÞ-FÛh-Pô-¤-»Ûm-q¼- zôh-¤Û-±ôÅ-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-q¼- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-Mz-Bô¼-GmP-Mã¼-FÛ¤Å-¤fÞm-IôÅ-Vôh-ºWôG-¤Dm-G®ô-zô-ŸÛG-ˆP-»Ûm-q-hP- hÝÅ-hï-mÅ-z¸ÞP- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ- zôh-ˆÛ-¯-hôm-fôG-¾-fÞGÅ-ºGm-zŸïÅ-zŸÛm-qºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-fôG-¾- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-xôGÅ-mÅ-zôh-hôm-ÇÀh- Mz-Bô¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-¯ô¤-»G-hzÞ-±ßGÅ-GmP-z-¼ïh- xÛ-¾ô- 1997 ¾ô¼-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-xÛ-ºƒï¾-¾Å-hôm-±ôGÅ-VßP-GÛ-IôÅ-Vôh-Mãh- M-zôh-GZÛÅ-hz¼-¤Û-¤fÞm-qºÛ-Gmh-hôm-Åï¾-xÛ¼- zôh-MºÛ-Ç+Ý-±z-hz¼-ŸÛ-¤ô¾-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚-Mã-Gmh-ºGG-È-TP-Vïm-qô-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-Çeï- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-mP- zôh-hôm-ºƒï¾-ºfÞh-Ç+Ý-±z-ŸÛG-ˆP-zÇ+ô-GŸG-GmP-Mã-GmP-z¼- Ç+Ý-ŸzÅ- ^ï-mÛ»ï¾- ¤ô-mï-Èïm- h¤-q-hï-ZÛh-ˆÛÅ-zÇSGÅ-zXôh-ÁÛm-bà-Vïm-qô-ŸÝ-GmP-z-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།