&GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-¤ºôºÛ-Ç+h-V-¾ÞP-ºiïm-iPÅ-GmP-Çeï-M-mG-¾-»-¾m-ÇÀôG-GmP-zü


2007.10.30
&G

&G

{}ü üzôh-ˆÛ-hzÞ-ºFÛh-„À-m-¤ïh-q- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-¤ºô-®ï-fÞP-mÅ-M-mG-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qÅ-GŸm-HÛ-Bôm-zXôh-PôÅ-¾ïm-¤-‚Å-q¼-º±ô-GmÅ-fÞz-Mã-¤Ûm-Ç+ô¼-zXôh-qºÛ-Ç+h-V-¾ÞP-iPÅ-GmP-Çeï- M-mG-GŸÝP-PôÅ-mÅ- & ¤Gôm-qô-GP-ZÛh-Dï-m-^ºÛ-mP-VÛzÅ-zNå¼-¾-Bôm-zXôh-ŸÝÅ-q-hï¼-»-¾m-ÇÀôG-GmP-ºhÝG zôh-ˆÛ-hzÞ-ºFÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-Dï-m-^Å-GŸÝP-ºƒï¾-ÇKô-mÅ-GÝÅ-zÅÞºÛ-Çoï-¾ïm-¸z-MÅ-ŸÝÅ-q¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Dï-m-^Å-M-mG-GÛ-mP-ÆÛh-Gmh-hôm-¾-fï-‚ãÅ-±zÅ-Vï-‚Å-¾ÞGÅ-Pô-Lô¾-ŸÝÅ-ˆP- D-Å- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-Dï-m-IºÛ-xôGÅ-ºG¾-ÆÛh-hôm-±ô^-q-Vï-DG-GÅÞ¤-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-n¤Å-hP-¤W¾-ºyh-GmP-Ç+zÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-Pô-Lô¾-Bôm-zXôh-‚-Å-¤ïh-qºÛ-uÛ-±ô^-hï-Vß-¤ïh-ˆÛ-Z-¿e-zÞ-»Ûm-qÅ- Vß-¤ïh-q¼-Z-º±ô-GmÅ-fÞz-Mã-¤Ûm-q-zŸÛm-hÝ-uÛ-±ô^-hï-»P-º±ô-GmÅ-fÞz-Mã-¤Ûm-Ç+ô¼-z;º-GmP-ºhÝG »P- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-hïP-hÝÅ-ˆÛ-M-mG-hï-zŸÛm-ÆÛh-hôm-±ô^-q-GTÛG-GÛÅ-hzP-zNå¼-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hP-M-mG-h¤¼-ÁôG-±ô^-qºÛ-G®ô-º²Ûm-¤ºô-®ï-fÞP-mÅ-M-mG-h¤¼-ÁôG-±ô^-qÅ-ÆÛh-hôm-±ô^-q-hïºÛ-mP-DÞ¾-hP-xÛ-xôGÅ-GZÛÅ-;ºÛ-Bôm-zXôh-PôÅ-¾ïm-hGôÅ-Ç+ô¼-zXôh-qºÛ-Ç+h-¾ÞP-iPÅ-GmP-ºhÝG »P- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-Dï-m-IºÛ-ÆÛh-„Àôm- Å·Û-wïm-ȼ-q×¼- n¤-GZÛÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-GŸÝP-ºƒï¾-ÇKô-mÅ-¤W¾-ºyh-GmP-»ôh-q-hP- hï-mÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-M¾-Å-Íô-‡-¶ºÛ-¯ïh-fP-Vïm-¤ô-ŸÛG-GÛ-mP-¤Û-¤P-¿S-ÇeôP-¿ËG-¾-¤-ÁïÅ-z;º-ÇÀôz-¸¤-qô-°¾-GmP-¤²h-»ôh-q-¼ïh- &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-¤ºô-®ï-fÞP-GÛ-z¿e-Iâz-hï-»G-qô-ŸÛG-»Ûm-¾Þ^-z;º-GmP-z-hP-£^- h-¿eºÛ-M-mG-h¤¼-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-Pô-Lô¾-‚ïh-¤Û-±P-¤-¯-¤ïh-z¸ô-»Û-»ôh-¾Þ^-z;º-GmP-ºhÝG h-¼ïÅ-Dï-m-^Å- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-GŸÝP-ºƒï¾-ÇKô-mÅ-Çoï-¾ïm-¸z-MÅ-ŸÝÅ-q-¿e¼- Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm-Wô¼-W-Iz-¾Þ-„ËàÁï-¤VôG-hP-W¼-¤-mÛºÛ-V×ïm-ÅÛ-¾×¼- ¿U¤-Íïm-Wï-¾-¤×¼-;¾- G®ôÅ-qºÛ-mÝz-xô^-»Þ¾-Iâ-G¾-Vï-DG-GÛ-VïÅ-¤fôºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-n¤Å-mÅ-ˆP-GÝÅ-zÅÞºÛ-Çoï-¾ïm-¸z-MÅ-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བསྟི་གནས་ཁང་ལ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཐེབས་རྩ་ཁང་གི་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་གཏན་འཁེལ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎