&GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-mÛºÞ-»ôG-IôP-Eï¼-hÝ-VôÅ-ºƒï¾-GmP-MãºÛ-¤²h-ºV¼-»ôh-ºhÝG


2007.06.29
&G

&G

{}ü üuÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-xÛ-¹-zTß-qºÛ-mP-Í-¼ÛºÛ-IôP-Eï¼-mÛºÞ-»ôG-bà-VôÅ-ºƒï¾-GmP-MãºÛ-¤²h-ºV¼-»ôh-ºhÝGü Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-Fô¤-¼ºÛ-¿eï-GmÅ-IôP-Eï¼-mÛºÞ-»ôG-bà-¼-Çeôh-BôP-¿Ë-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-GÛ-VôÅ-±ôGÅ-hP-ü Í-¼ÛºÛ-JÀôG-z½‰m-ºFz-Çeôm-q-hP-ü zôh-hôm-Mz-Bô¼-GmP-¤Dm-Ç+Ý-ŸzÅ-¼Û-Ti- JËÛ-»¼-¤VôG-GÛ-±ôGÅ-q-GZÛÅ-mÅ-WÛ-¿e¼-GÅô¾-ºhïzÅ-ŸÝÅ-q-zŸÛm-zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-ºFÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾ô-ºhÛºÛ-xÛ-¹-zTß-qºÛ-mP-DÞ¾-hï¼-VôÅ-ºƒï¾-GmP-ºV¼-»ôh-ºhÝGü hï-»P-¤²h-¼Û¤-GŸÛ¼-z¸ÞP-¿e¼-mü xÛ-¹-zTß-qºÛ-±ïÅ-12 mÅ- ±ïÅ-zTß-zŸÛ-z¼-ZÛm-IPÅ-GÅÞ¤-¼ÛP-ºwGÅ-q-ÁïÅ-¼z-ˆÛ-w-¼ô¾-hÝ-xÛm-q-lô-Xï-GTôh-q-ŸïÅ-‚-zºÛ-fïG-q-Vïm-qôºÛ-¤hôºÛ-z;º-ºFÛh-GmP-Mã-hP-ü hï-zŸÛm-ÇeôP-q-ZÛh-ˆÛ-Ç+ô¼-ÅôGÅ-GÅÞPÅ-VôÅ-hP-ü ¤P-±ôGÅ-¾-GÅÞPÅ-zÁh-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝGü GÅÞPÅ-VôÅ-hP-ü GÅÞPÅ-zÁh-Gô-OÛG-GmP-¤Dm-Ç+Ý-ŸzÅ-¼Û-Ti-JËÛ-»¼-¤VôG-GÛÅü P-±ô-±P-¤-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-IôP-Eï¼-mÛºÞ-»ôG-mP-GmÅ-Çkôh-‚ïh-¤Dm-±P-¤¼- &G &GôP-Å-¤VôG-¿ezÞºÛ-BïÅ-zÞ-h¤-qºÛ-Ç+Ý-¤hÝm-mÅ-GÅÞP-VôÅ-hP-ü GÅÞP-zÁh-Zm-MãºÛ-ÇÀ¼-»P-Gô-Ç+zÅ-fôz-Mã¼-hGº-º±ô¼-hP-ü Ç+¾-z-z¸P-qô-ŸÛG-¾-PôÅ-º²Ûm-ŸÝ-hGôÅ-q-ŸÛG-¾-hÝÅ-±ôh-ºhÛ-±P-¤Å-Gô-Ç+zÅ-¾ïm-hGôÅ-q-ŸÛG-ˆP-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝGü ¼-Çeôh-BôP-¿Ë-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-GÛ-VôÅ-±ôGÅ-hï-zŸÛm-hï-ÇS-xÛ-¾ô- 1975 ¾ô¼-hzÞ-z®ßGÅ-GmP-z-ŸÛG-»Ûm-q-hP-ü VôÅ-±ôGÅ-mP-ü mP-VôÅ-ÇÀôz-ºFÛh-GmP-z-hP-ü Gô¤Å-Mz-Mã-ÅôGÅ-Gô-dôG-Çtï¾-GmP-GÛ-»ôh-q-¤-¸h-Ç+zÅ-¼ï-mP-VôÅ-ˆÛ-zIô-JÀïP-»P-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü hï-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-Ç+Ý-ŸzÅ-¼Û-Ti-JËÛ-»¼-¤VôG-GÛ-±ôGÅ-q-hï-zŸÛm-xÛ-¾ô- 2001 ¾ô¼-z®ßGÅ-q-ŸÛG-»Ûm-q-hP-ü ±ôGÅ-q-hïÅ-º²¤-JÀÛP-Eôm-»ôPÅ-¾-Íñ²-mh-GŸÛºÛ-ÇSôm-ºGôG-GÛ-¾Å-hôm-fôG-¼ôGÅ-Bô¼-GmP-z-hP-ü z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-¾ºP-¼ôGÅ-¼¤-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎