&GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-W¼-¤Û-mÛºÛ-hzÞ-ºFÛh-mÅ-zôh-hôm-JÀïP-ÇÀôP-»ôP-zºÛ-¼ï-Ç+ݾ-ŸÝÅ-ºhÝG


2007-03-22
Share
&G

&G

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-hzÞ-ºFÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ- »Þ-¼ôz-¤Z¤-ºƒï¾-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-¾Å-fôG-±ôGÅ-G®ô-W¼-¤Û-mÛ-hzÞ-ºFÛh-¿U¤- Íïm-Wï-¾- ¤¼-;ï¾- ¤VôG-mÅ-zôh-hôm-fh-JÀïP-ÇÀôP-»ôP-zºÛ-¼ï-Ç+ݾ-ŸÝÅ-GmP-¤²h-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-üü W¼-¤m-M¾-Dz-ˆÛ-ÆÛh-„Àôm-¿U¤-Íïm-Wï-¾- ¤¼-;ï¾-¤VôG-mÛ- »Þ-¼ôz-¤Z¤-ºƒï¾-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-h-¿eºÛ-¾Å-fôG-±ôGÅ-G®ôºÛ-¤²h-ºGm-zŸïÅ-q-¤-¸h- º²¤-JÀÛP-GÛ-º‚ô¼-¿km-M¾-Dz-zMh-ˆÛ-¾Å-fôG-±ôGÅ-G®ô-»Ûm-qºÛ-fôG- ¼ÛP-¤Ûm-xÛ-¹-6qºÛ-mP- º‚ô¼-¿km-M¾-Dz-zMh-ˆÛ-¾ô-ºDô¼-¿Ëm-±ôGÅ-»P-W¼-¤m-HÛ- Èï-¾Û-Gïm-^¤- IôP-Eï¼-mP-Gô-OÛG-ŸÝ-GÛ-»ôh-q-¼ïh- Gmh-hôm-ºhÛºÛ-fh-mÅ- zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-ºFÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ- Ç~Û¾-^Û- ŸïÅ-qºÛ-W¼-¤-mÛ-ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG-GÛÅ-zT¼-ºiÛ-hP-¾m-ŸÝÅ-qºÛ-mP- W¼-¤m-HÛ-Çoï-ºFÛh-‚Å-qºÛ-M¾-uÛºÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-hï-±ôºÛ-mP- W¼-¤m-hzÞ-FÛh-¿U¤-¤×¼-;ï¾-¤VôG-mÅ-zôh-¤ÛºÛ-zhïm-qºÛ-ºfz-¯ôh-hP-zôh-ˆÛ-ZG-yºÛ-GmÅ-¾ÞGÅ-JÀïP-ÇÀôP-‚Å-±ï-zôh-hôm-fh-ÁÝGÅ-Aïm-Vïm-qô-fïzÅ-qºÛ-¼ï-z-»ôh-qºÛ-hGôPÅ-±ß¾-Gž-ºhôm-GmP-zŸG- Gż-ÁôG-hïºÛ-fôG- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-GÅÞPÅ-hôm-hÝ- zôh-¤ÛºÛ-ºfz-¯ôh-ˆÛ-Gmh-hôm-hïºÛ-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-Gmh-hôm-hP- ºDô¼-»ÞG-ÆâP-BôzÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-hP-hï-zŸÛm-º²¤-JÀÛP-fôG-¾ô-MãÅ-¿km-qºÛ-zôh-ˆÛ-Gmº-¼zÅ-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-GTïÅ-º²Ûm-ÆâP-BôzÅ-ˆÛ-Gmh-ºGG-»Ûm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG- GŸm-»P- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ- W¼-¤m-¤P-±ôGÅ-mÅ-zôh-hôm-fh-Åï¤Å-ºGݾ-hP-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-zBïh-ˆÛ-Mz-Bô¼-ÁÝGÅ-Vï-GmP-zŸÛm-»ôh-q-hïÅ- zôh-¤Û-¤P-±ôGÅ-¾-wm-fôGÅ-Vïm-qô-‚ãP-zŸÛm-»ôh-qºÛ-zÇSGÅ-zXôh-ŸÝÅ-GmP-¤²h-zŸG-üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།