M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-fôG-º²Ûm-qºÛ-¾¤-xôGÅ-hï-¤FïGÅ-¼Þ-ºIô-GÛ-»ôh-q-¼ïh-ü


2007.12.14

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-hzÞ-ºFÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-fôG-º²Ûm-qºÛ-¾¤-xôGÅ-hï-hï-zÅ-¤FïGÅ-¼Þ-ºIô-GÛ-»ôh-q-GÅÞPÅ-ºhÝG hïºP-ÍÛ-=-¾Û-¾-VÛzÅ-zNå¼-zBPÅ-zŸÛm-qºÛ-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-ºFÛh- &u Û-mô¼- &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-h-¼ïÅ-uÛ-±ïÅ-13ZÛm-ÍÛ-=-¾ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºôG-¤ºÛ-±ôGÅ-DP-ŸÛG-GÛ-mP-IôÅ-±ôGÅ-±ôGÅ-¤Û-DG-TÛG-hP-¤W¾-ºyh-GmP-»ôh-q-hP-ü Ç+zÅ-hï¼- &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-fôG-º²Ûm-qºÛ-¾¤-xôGÅ-hï-¤FïGÅ-¼Þ-¤FïGÅ-¼Þ-xÛm-bï-ü zôh-¤Û-±ôÅ-xÛ-M¾-M¾-Dz-DG-GÛ-¼ôGÅ-¼¤-¾-¤-zdïm-¼P-zdïm-z¸ô-GÛ-»ôh-q¼-GÅÞPÅ-ºhÝG-¾-ü h-hÝP- &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-ü P-±ôÅ-zôh-ºhÛ-M-mG-mÅ-¼P-z®m-‚ïh-MãºÛ-ºzh-z¯ôm-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-q¼-ü zôh-qºÛ-h¤ÛGÅ-zž-HÛ-¼ÛG-GŸÝP-Æô¾-Mãm-hï-Mãm-ºEôPÅ-fÞz-qºÛ-¼ï-z-GmP-GÛ-»ôh-q-GÅÞPÅ-»ôh-q-hP-ü hï-¤Ûm- &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-ü uÛ-¾ô-2001¾ô-mÅ-z¸ÞP-xôGÅ-GZÛÅ-hz¼-HÛ-ºƒï¾-GbàGÅ-hï-»¼-MÅ-ym-zÞ-xÛm-»ôh-¼ÞP-ü Zï-hÝÅ-M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôºÛ-GÅÞPÅ-zÁh-mP-ü P-±ô-D-ƒ¾-¼ÛP-¾ÞGÅ-q-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-Bôm-º²âGÅ-‚ïh-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-zbP-»ôh-q-hP-ü hÝÅ-¤±ßPÅ-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-ŸïÅ-q-hï-GmÅ-¤ïh-qºÛ-ºhôh-±ß¾-zbôm-HÛ-»ôh-TïÅ-hP-ü »P- &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-ü P-±ôÅ-n¤-;Ým-mÅ-M-mG-GŸÝP-¾-¾G-q-G»Å-q-hï-zAP-GÛ-»ôh-ˆP-ü »Ûm-mºP-G-hÝÅ-»Ûm-»P-¾G-q-hï-ÇeôP-q-ŸÛG-VGÅ-ˆÛ-»ôh-qÅ-ü hï¼-zdïm-P-±ôÅ-¾G-q-G»ôm-¤-hï-Eïh-±ô¼-zAP-bï-Eïh-¼P-±ôºÛ-¼ôGÅ-¼¤-GmP-¼ôGÅ-GmP-ŸÝ-Mã-»Ûm-ŸïÅ-ÅôGÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG GŸm-»P-h-V- &u Û-mô¼- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-hÝÅ-»Þm-ZÛm-zTߺÛ-¼ÛP-GÛ-ÍÛ-=-¾ÛºÛ-VÛzÅ-zNå¼-HÛ-¤²h-¼Û¤-DG-¤WâG-OÛ¾-IzÅ-»ôh-TÛP-ü &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-fïPÅ-ºhÛºÛ-¤²h-¼Û¤-DG-GÛ-mP-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-¤²h-¼Û¤-¤P-qô-¤ïh-ˆP-ü M-mG-xÛ-ºƒï¾-¿Ëm-DP-mÅ-ÇS-Mãm-zŸÛm- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-fïPÅ-ºhÛºÛ-ÍÛ-=-¾ÛºÛ-VÛzÅ-zNå¼-¾-Bôm-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གནང་སར་ཕྱི་ནས་མི་ཚོགས་འཛོམས་རྒྱུ་རྒྱ་ནག་གིས་བཀག་འགོག་བྱེད་ཐབས་བྱས་མིན་ལ་མ་བལྟོས་བར་མི་གྲངས་ཁྲི་ཚོ་མང་པོ་འཛོམས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎