zôh-ˆÛ-fÞôP-¤-»Ûm-qºÛ-¼ÛG-GŸÝP-hï-¤-ºôPÅ-¾ô-Pô-zTô-¿SºÛ-mP-¤ïh-q¼-ºHã¼-ÆÛhü


2007.06.08

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-zôh-mP-¼P-BôPÅ-ˆÛ-fôz-fP-hPôÅ-»ôh-TÛG-¤-‚ãP-±ï-zôh-ˆÛ-fÞm-¤ôP-¤-»Ûm-qºÛ-¼ÛG-GŸÝP-hï-¤-ºôPÅ-¾ô-Pô-zTô-¿SºÛ-mP-¤ïh-q¼-ºHã¼-ÆÛh-qºÛ-Zïm-l-zbP-GmP-»ôh-ºhÝG- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hïP-Ç+zÅ-Íô-ÅÛ-=ô-¾Û-»-»Þ¾-IâºÛ-mP-VÛzÅ-zNå¼-zBPÅ-zŸÛm-»Ûm-q-hP-ü h-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-Íô-ÅÛ-=ô-¾Û-»ºÛ-IôP-Eï¼-¤×ï¾-Ç~ôm-mP-VÛzÅ-zNå¼-Ç+zÅ-z;º-GmP-z¼-ü P-±ôÅ-zôh-¼P-z®m-HÛ-ºhôh-±ß¾-¯-z-mÅ-º²Ûm-HÛ-¤ïh-q-hP-ü P-±ôÅ-zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-ÆâP-BôzÅ-Vïh-zôh-ˆÛ-ºDô¼-»ÞG-±h-¿km-HÛ-¼P-BôPÅ-fôz-fP-ŸÛG-GÛ-ºhôh-±ß¾-º²Ûm-HÛ-»ôh-ü zôh-¤Û-¤P-qôÅ-hïP-Ç+zÅ-Ç+Ý-ZÛh-ˆÛ-Ç+Ý-±z-hP-M-mG-GŸÝP-hz¼-HÛ-IôÅ-¤ô¾-HÛ-ºwï¾-¼Û¤-¾-„Àô-w¤-HÛ-n¤-ºHã¼-zÇeïm-HÛ-»ôh-qÅ-ü G¾-ÆÛh-h-¿eºÛ-zôh-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-hï¼-ºHã¼-¿kôG-¤-zbP-±ï- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-hGôPÅ-q¼-¤-ºôPÅ-¾ô-Pô-15®¤-mP-zôh-TïÅ-q-hï-¤fôP-Mã-¤ïh-q¼-ºHã¼-ÆÛh-qºÛ-Zïm-l-zbP-GmP-zŸG &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-Íô-ÅÛ-=ô-¾Û-»ºÛ-mP-VÛzÅ-zNå¼-zBPÅ-»Å-h-¼ïÅ-fïPÅ-¿S-q-»Ûm-ŸÛP-ü ZÛm-ÁÅ-mP- &G &GôP-Å-¤VôG-Íô-ÅÛ-=ô-¾Û-»ºÛ-M¾-Å-D×ïm-Ç~ï-¼×-mP-VÛzÅ-zNå¼-zBPÅ-Mã-»Ûm-q-hP-ü »Ûm-mºÛ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Íô-ÅÛ-=ô-¾Û-»ºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ô¼- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-¤W¾-¤ô¾-GmP-±ï-M-mG-hP-Íô-ÅÛ-=ô-¾Û-»-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-HÛ-hq¾-º‚ô¼-ÅôGÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-¾-Gmôh-Bôm-ºIô-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-ˆÛ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-‚Å-mÅ-Pô-Lô¾-HÛ-n¤-ºHã¼-ÁÝGÅ-Vï-zbôm-HÛ-»ôh-q¼-zdïm-mÅ-ü Íô-ÅÛ-=ô-¾Û-»ºÛ-ÆÛh-„Àôm-HÛÅ-h-¿eºÛ-V¼- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-¤W¾-¤ô¾-GmP-¤Ûm-hÝÅ-±ôh-Gbm-ºDï¾-¤-‚ãP-z-GÅÞP-mÅ-¾m-ºhïzÅ-GP-»P-GmP-¤ïh-q-¼ïh- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-M-mG-hï-zŸÛm-È-TP-G¾-ºGPÅ-Vï-zºÛ-M¾-Dz-TÛG-»Ûm-qÅ-ü M-mG-hP-±ôP-ºƒï¾-Çtï¾-»Å-hï-»P-G¾-ºGPÅ-Vïm-qô-ŸÛG-VGÅ-ˆÛ-»ôh-ÇezÅ-ü Íô-ÅÛ-=ô-¾Û-»ºÛ-ÆÛh-„Àôm-¾- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-¤W¾-¤ô¾-GmP-Mã¼-h;º-P¾-»ôP-ÆÛh-qÅ-hï¼-hGôPÅ-zŸïÅ-GmP-fÞz-q-ŸÛG-»Ûm-q-GÅÞP-zŸG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎