t&GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-zôh-qºÛ-m-GŸôm-±ôÅ-ÇÀôz-¢ôP-»G-qô-¢PÅ-hGôÅ-ŸïÅ-z;º-wïzÅ-ºhÝG


2007-07-23
Share
&G

&G

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ- zôh-mP-GÛ-GŸôm-BïÅ-±ôÅ-ÇÀôz-¢ôP-»G-qô-‚P-Çeï- ÁïÅ-»ôm-HÛ-GmÅ-±h-¤fô-qô-»ôP-z-ŸÛG-‚-hGôÅ-ŸïÅ-z;º-wïzÅ-»ôh-q-¼ïh- hï-mÛ-uÛ-mô¼- &G &GôP-Å-¤VôG-h-¿e-W¼-¤ïmÛºÛ-IôP-Eï¼-Ȥ-Ç~G-mP-VÛzÅ-Nå¼-zBPÅ-bï-»ôh-q-¿e¼- uÛ-mô¼- &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-D-ÅP-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-Ȥ-Ç~G-IôP-Eï¼-mP-¤P-±ôGÅ-¾-¾ÞÅ-Åï¤Å-ˆÛ-zhï-BÛh- z¸P-uôh- ŸÛ-zhïºÛ-¤hÝm-¾¤-zTÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-z;º-ÇÀôz-z=Ûm-Vï-zºÛ-XïÅ-ÅÞ- ¤Û-¤P-GÛ-ºiÛ-z-DG-TÛG-¾-z;º-¾m-GmP-zºÛ-mP- ºiÛ-z-wÞ¾-¤Dm-ŸÛG-GÛÅ- GŸÛÅ-¾ÞÅ-zôh-¤Û-±ô¼-GÅÞP-ºyÛm-G-¼ï-»ôh-h¤-ŸïÅ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-qºÛ-z;º-¾m-hÝ- &u Û-mô¼- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ- zôh-mP-GÛ-GŸôm-BïÅ-±ôÅ-ÇÀôz-¢ôP-»G-qô-¢PÅ-Çeï- ÁïÅ-»ôm-HÛ-GmÅ-±h-¤fô-qô-»ôP-z-ŸÛG-‚-hGôÅ-ŸïÅ-z;º-wïzÅ-»ôh-q-hP- zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-±ôÅ-h;º-P¾-¤P-qô-ŸÛG-¾-GhôP-¾ïm-‚-hGôÅ-¤Ûm-¾-¤Û-¿eôÅ-q¼- ljÛP-ÇeôzÅ-VGÅ-¤Û-¼ÞP-ŸïÅ-z;º-GmP-»ôh-q-hP- uÛ-mô¼- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-uÛ-hP- h¤ÛGÅ-z;¼-zôh-¼ÛGÅ-m-GŸôm-±ôºÛ-M¾-Ÿïm-hï-È-TP-GÛ-Vïm-qô-»ôh-TïÅ-¤Û-¤P-FÛ-±ô-GTÛG-¿ËG-®¤-ŸÛG-¾-Pô-vôh-GmP-»ôh-q-¼ïh- »P-uÛ-mô¼- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ- zôh-MºÛ-Gmh-hôm-Pô-vôh-ˆÛ-GÅÞP-zÁh-mP- uÛ-mô¼- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-ºzh-z¯ôm-hï-M-zôh-GZÛÅ-ˆÛ-z¼-wm-±ßm-»Ûh-VïÅ-GôP-¤fô¼-GbôP-¾-ÁÝGÅ-Gmôm-zBôm-HÛ-»ôh-q-hP- wm-±ßm-»Ûh-VïÅ-¤ïh-q¼- IôÅ-¤ô¾-GP-ºi-fÞz-z¤-ŸïÅ-hP- M-mG-GŸÝP-¾-»Ûh-¤-VïÅ-qºÛ-±ô¼-z-hï-Vïm-qô-¼ïh-TïÅ-z;º-GmP-»ôh-q-¼ïh- »P- &u Û-mô¼- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-M¾-uÛºÛ-GmÅ-zzÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-z;º-GmP-zºÛ-mP- º²¤-JÀÛP-mP-ŸÛ-zhï-zCæm-Mã-hï-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-mÅ- IôÅ-Vôh-zŸG-q-®¤-HÛÅ-zCæm-fÞz-Mã-ŸÛG-¤Ûm-qÅ- hï-mÛ-¤Û-¤P-uÛ-zô-Gm¤-zÇem-»ôPÅ-ˆÛÅ-Èà¼-z¯ôm-ŸÝ-hGôÅ-q-ŸÛG-¤fôP-GÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- uÛ-mô¼- &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-hï-¼ÛP-mÅ-z¸ÞP-ZÛm-IPÅ-¿SºÛ-¼ÛP-W¼-¤m-HÛ-IôP-Eï¼-Ȥ-Ç~G-mP-hh-¿km-¤P-±ôGÅ-¾-GÅÞP-VôÅ-z=Ûm-Vï-»Û-»ôh-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།