&GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-M-mG-mP-Íô-¾Û¤-qÛG-±ôGÅ-Mã¼-Mz-Bô¼-GmP-zŸÛm-»ôh-qü


2008-03-27
Share
&G

&G

{}ü ü &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅü M-mG-mP-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-Mã¼-¤Þ-¤fÞh-mÅ-Mz-Bô¼-GmP-zŸÛm-hÝ-M-mG-mÅ-ÇÀ¼-»P-Bôm-zXôh-ŸÝÅ-ºhÝGü D-Å-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¾Å-DÞPÅ-mÅü ÆÛh-º²Ûm-Ç~äÁ-¤VôG-GÛÅ-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-bô¼-Ÿ¾-q¼-fôG-mÅ-zôh-mP-iG-Gmôm-‚ïh-Mã-¤±¤Å-ºWôG-hP-ºƒï¾- &G ôP-Å- &b Ø-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-±z-hP-¿Ëm-hÝ-IôÅ-¤ô¾-¤WâG-BôP-‚ïh-hGôÅ-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-bôÅ-Mãm-Gbm-¿e¼- &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-zôh-¼P-z®m-hô¼-hGôÅ-q-hP-ü fï-¶m-M-mG-DôPÅ-GbôGÅ-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-hGôÅ-qºÛ-V-Aïm-¾ÞP-ºiïm-‚Å-qºÛ-D¼-ÇÀ¼-»P- &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ- Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-Mã¼-ºGôG-Aïm-z¸ô-zºÛ-‚-uôh-¤±¤Å-ºWôG-hGôÅ-ŸïÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-ºhÝG hï-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-h-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-V¼-Tm-HÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-ÇÀ¼-»P-M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-qÅ-VÛm- JËP-mÅü ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-bôÅ-Gb¤-zÁh-Çtï¾-z-mm-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-G®ôÅ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅü M-mG-mP-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-Mã¼-ºGôG-Aïm-z¸ô-MãºÛ-Pm-‚ãÅ-»Ûm-¾ÞGÅ-zB¼-zÁh-»P-zÁh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-ˆP-ü hôm-hPôÅ-ÅÞ- &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-fôG-¤-xÛ-¾ô- 2001 ¾ô¼-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-M-mG-¾-¤Iôm-zhG-vôh-MãºÛ-ºIm-¯ôh-‚Å-qºÛ-Ç+zÅ-ÅÞ- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-M-mG-mÛ-¤Û-ºzô¼-Vï-ÁôÅ-ˆÛ-M¾-Dz-TÛG-»Ûm-hÝÅ-PïÅ-q¼-hÝ-Gô-Ç+zÅ-vôh-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-GÅÞPÅ-»ôh-¼ïhü ¿ËG-q¼-hÝ-Zï-V¼-zôh-mP-GÛ-²-iG-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-VGÅ-qºÛ-Ç+zÅ-M-mG-GŸÝP-mÅ-iG-Gmôm-‚Å-qºÛ-XïÅ-ÅÞºP-M¾-uÛºÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-¤P-qôºÛ-fôG-M-mG-mP-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-Mã¼-¤Þ-¤fÞh-Mz-Bô¼-»ôh-¾ÞGÅ-z;º-GmP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།