&GôP-Å-¤VôG-mÅ-zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-Nå-¯¾-HÛ-hÝÅ-Çeôm-ŸÛG-hzÞ-h‚ïh-GmP-Mãü


2007.12.21
&G

&G

{}ü üÅP-¾ô-uÛ-¾ô- 2008 ¾ôºÛ-uÛ-¹-hP-qôºÛ-¹-¤WâG-¤±¤Å-ÅÞ-M-G¼-GÝ-WÛ-¼-‡ï-¤Pº-ÇkïºÛ-IôP-Eï¼- Íï¤-l-„Ë-lï- mP- l¼-q-m-Íï-Dï-^ï-¤Û- Íôw×-͇-Åï- hP- ;-mô-¼Û-»-Åïm-=¼- Íôw×-͇-Åï- ŸïÅ-qºÛ-¼ÛGÅ-GmÅ-Nå-¯¾-ÇÀôz-GZï¼-DP-GZÛÅ-ˆÛÅ-zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-Nå-¯¾-HÛ-hÝÅ-Çeôm-ŸÛG-±ßGÅ-Mã-»Ûm-q-hïºÛ-ÇKô-h‚ïºÛ-hzÞ-h‚ïh-¤²h-ÇKô¼-zôh-¤ÛºÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-„À-m-¤ïh-q-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-¾-WÛ-¿e¼-Ghm-ŸÝ-wÞ¾-z-¿e¼- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-hï-¿e¼-VÛzÅ-zNå¼-z=Ûm-zBP-MãºÛ-Ÿ¾-zŸïÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-iÛ¾-zOGÅ-hP-M¾-uÛºÛ-ºƒï¾-zºÛ-z;º-„Àôm-Çem-¿Ë-Ç+¾-z¸P-¾GÅ-ˆÛÅ-GÅÞP-q¼- GôP-Gž-Ghm-ŸÝ-¿e¼- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-WÛ-¿e¼-ŸzÅ-Åô¼-z=Ûm-zBP-MãºÛ-z;º-zŸïh-z¸P-qô-hï¼-hGº-zÅÞ-ŸÝ-Mã-hP-hïºP-GÝ-WÛ-¼-‡ï-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-¾-Gmh-Vï-zºÛ-¼ÛG-GmÅ-Nå-¯¾-ÇÀôz-GZï¼-DP-GÛÅ-zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-GÛ-hÝÅ-Çeôm-¤²h-ÇKô-GmP-Mã-hïÅ-zôh-ˆÛ-fÞôP-¤-»Ûm-qºÛ-¼ÛG-GŸÝP-DPG-DÞ¾-hïºÛ-M-G¼-¤Û-¼ÛGÅ-±ôÅ-hï-zÅ-ÁïÅ-dôGÅ-»ôP-z-‚-Mã¼-wm-fôGÅ-hGï-¤±m-Vïm-qô-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hP-hÝÅ-Çeôm-hïºÛ-ż-zôh-ˆÛ-¾ô-MãÅ-ºƒï¾-»ôh-JÀôG-z½‰m- Åï-¶ïm-»Û-»¼-Åï-ÍÛm-=Û-„Ëï‡ü Ç+Ý-¤hÝmü jË-Dzü ÅôGÅ-JÀôG-z½‰m-ºi-¤Ûm-DG-¼Ûm-¤ïh-fôG-G¸ÛGÅ-ºzÞ¾-ŸÝ-Mã-hP-GŸm-»P-zôh-ˆÛ-mP-VôÅ-hP-¼ÛG-GmÅ-ÅôGÅ-Pô-vôh-GmP-Mã-hP-hï-zŸÛm- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ- GÝ-WÛ-¼- ¶Û-lÛ-qÛf- G®ßG-¾G-ÇÀôz-IÐ-Vïm-¤ôºÛ-ÇÀôz-yâG-ºhÝ-º²ô¤Å-ˆÛ-ż-º²¤-JÀÛP-»ôPÅ-ˆÛ-ºôÅ-ºGm-hP-º²¤-JÀÛP-ŸÛ-zhïºÛ-Ç+ô¼-¾-z;º-ÇÀôz-z=Ûm-°¾-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གཏམ་བརྗོད་དང་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་ཐབས་ཇུས་འཆར་འགོད་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པ་སུད་སིར་ཉིན་གཉིས་རིང་འཚོགས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎