&GôP-Å-¤VôG-mÅ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-¤²h-ºGm-¼Û¤-qÅ-zŸG-GmP-MãºÛ-hGôPÅ-zŸïÅ-GmP-zü


2007.05.13
&G

&G

{}ü üzôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ- VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-¤²h-ºGm-¤Þ-¤fÞh-zŸïÅ-Mã-»P-Vz-ÆÛh-ˆÛ-¤²h-ºDÞ¼-¼Û¤-qÅ-¤Û-zŸïÅ-MãºÛ-hGôPÅ-zŸïÅ-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGüü hï-»P-M-G¼-HÛ-M¾-Å-jËÛ-¾Û-Gż-qÅ-mÅ-w×-¼m-ÅïºÛ-Gż-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-mü &G &GôP-Å-¤VôG-h-¿e-xïh-zIïÅ-»ô¾-HÛ-n¤-q¼-zŸÝGÅ-»ôh-ˆP-¾ô-ÁÅ-mP-±ßh-¤²h-ºGm-»ôPÅ-µôGÅ-hô¼-GmP-MãºÛ-hGôPÅ-zŸïÅ-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Zï-hÝÅ- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-Í-¤Û-¼Û-;¼-VÛzÅ-zNå¼-zBPÅ-Ç+zÅ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IºÛ-ÇÀôz-yâG-±ô¼-GÅÞPÅ-zÁh-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼- GôP-ŸÝÅ-Gż-¾Å-DP-GÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-¤IÛm-±z-q-ºVÛ-¤ïh-¼ÛG-º²Ûm-¾GÅ-ÅÞ-Ÿ¾-hq¼-fôG-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-ºhÝG- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-¤²h-ºGm-n¤Å-¼Û¤-qÅ-zŸG-GmP-MãºÛ-hGôPÅ-zŸïÅ-GmP-GÛ-»ôh-q-¾Å-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-¤²h-ºGm-n¤Å-¤WâG-BôP-GmP-GÛ-¼ïh- hï¼-zdïm-¤²h-ºGm-»ôPÅ-µôGÅ-hô¼-GmP-MãºÛ-¯ôh-q-¤ïh-q-¼ïh-TïÅ-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- »P-ºVÛ-¤ïh-¼ÛG-º²Ûm-¾GÅ-ˆÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-¤²h-ºGm-¯ÛÅ-vôh-GmP-MãºÛ-hGôPÅ-zŸïÅ-GmP-GÛ-»ôh-¿e¼-h-¿e-mÅ-º²Ûm-BôPÅ-xG-¾Å-ZÝP-hÝ-zbP-GmP-»ôh-¼ïh- ºôm-ˆP-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-¤²h-ºGm-¯ÛÅ-vôh-GmP-Æô¾-¤ïh-q-hï¼-ºHã¼-z-ºIô-GÛ-¤-¼ïh-¾- zôh-ˆÛ-zhïm-¤fº-¤-Åï¾-z¼-hÝ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ- zôh-¤Û-Å-»-iâG-GÛ-¤IÛm-±z-q-¤Þ-¤fÞh-GmP-GÛ-¼ïh-TïÅ-Ÿ¾-hq¼-fôG-Gž-zÁh-GmP-ºhÝG &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-hzÞ-¤ºÛ-¾¤-fôG-mÅ-zôh-¾-hôm-hP-¿km-¤Û-ºhôh-qºÛ-zŤ-±ß¾-Vï-¼Þ-ºIô-zŸÛm-q-¤-¸h- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ- IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºGm-hzP-Vï-¼Þ-GbôP-MãºÛ-hGôPÅ-zŸïÅ-¾-hGº-zÅÞ-ŸÝ-GÛ-»ôh-ºhÝG- zôh-hôm-hôm-GZï¼-z-zÇem-º²Ûm-z¯ôm-ºIâÅ-¾GÅ-ˆÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-Æô¾-GTïÅ-BôP-GmP-GÛ-»ôh-q-hï-mÛ-z¸P-xôGÅ-ˆÛ-n¤-q-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝGüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎