&GôP-Å-¤VôG-¹-z-XïÅ-¤ºÛ-mP-ZÛ-ÈôP-hÝ-VÛzÅ-zNå¼-GmP-Gbm-ºDï¾-»ôh-ºhÝG


2007.10.20
&G

&G

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¹-z-XïÅ-¤ºÛ-mP-ZÛ-ÈôP-hÝ-VÛzÅ-zNå¼-GmP-Gbm-ºDï¾-»ôh-ºhÝG hï-»P-;Û»ô-^ô-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-m- ZÛ-ÈôP-mP-»ôh-qºÛ-VôÅ-±ôGÅ-ÁÛG-GÛÅ-WÛ-¿e¼-Ghm-ŸÝ-wÞ¾-z-zŸÛm- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¹-z-XïÅ-¤ºÛ-±ïÅ- 14 mÅ- 23 z¼-»Þ¾-hïºÛ-M¾-Å-=ôG-»ô-hP- IôP-Eï¼-»ô-;ô-ÈØ-¤×-zTÅ-qºÛ-mP-VÛzÅ-zNå¼-zBP-GmP-mÅ-hh-¿km-q-±ô¼-GÅÞP-VôÅ-hP- »P-¤P-±ôGÅ-¾-z;º-ÇÀôz-z;º-iÛm-zBP-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-¤²h-ºV¼-»ôh-Ç+ô¼- GôP-ŸÝÅ-Ghm-ŸÝ-wÞ¾-¤Dm-VôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-¤Û-Ço-ŸÛG-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-Ç+ô¼-ˆÛ»ô-^ô-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-hïºÛ-mP-Gž-ºhÝG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་པ་འབྱོར་ལྡན་པ་ཀོ་ཝུན་ཀའེ་ལ་ནག་ཉེས་ཡོད་པ་བསྒྲགས་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣས་བོད་དོན་ཁྲིམས་ཡིག་དང་འབྲེལ་བོད་མི་ཚོར་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎