&GôP-Å-¤VôG-mÅ-W¼-¤Û-mÛºÛ-mP-hh-¿km-q-±ô¼-GÅÞP-VôÅ-z=Ûm-zBP-zŸÛm-ºhÝG


2007-07-20
Share
&G

&G

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-D-Å-mÅ-z¸ÞP-ZÛm-zTߺÛ-¼ÛP-W¼-¤Û-mÛºÛ-IôP-Eï¼- Ⱥ¤-Ç~G- hÝ-ŸzÅ-Åô¼-ºDôh-hï-hï-»ôh-hh-¿km-q-±ô¼-GÅÞP-VôÅ-z=Ûm-zBP-GmP-zŸÛm-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG- IôP-Eï¼-Ⱥ¤-Ç~G-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-Åï¤Å-BÛh-VôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-WÛ-¿e¼-GÅô¾-ºhïzÅ-ŸÝÅ-GmP-z-zŸÛm- zôh-¤ÛºÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-hh-¿km-VôÅ-ŸÝ-z-±ô¼-±ïÅ-23mÅ-27z¼-IôP-Eï¼-Ⱥ¤-Ç~G-mP-»ôh-qºÛ- ¼×ô-fïm-„Ëô¤-±ôGÅ-DP-Vïm-¤ôºÛ-mP-ÇÀôz-hqôm- ͼ-»-lï-¶- ºwGÅ-q-¿ËÅ-¤²h-GmP-zºÛ-zŸÛ-zM-qºÛ-z;º-FÛh-z=Ûm-z°¾-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- hï-G-mP-zŸÛm-D-Å-±ïÅ-19mÅ-ºGô-z®ßGÅ-ˆÛÅ-±ïÅ-29z¼-W¼-¤Û-mÛºÛ-IôP-Eï¼-Ⱥ¤-Ç~G-hP-IôP-Eï¼-w×Û¼Û-Ç~G-GZÛÅ-mP- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-GÅÞP-zÁh-°¾-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- hï-¼ÛP-IôP-Eï¼-Ⱥ¤-Ç~G-mP-»ôh-qºÛ-Íï-ÁÛ-»º-Í-wÛ-¼Û-D-G®ßG-¾G-ÇÀôz-I-Vïm-¤ôÅ-Gô-OÛG-GmP-zºÛ-hGï-¾ôP-¤ºÛ-Çkô¤-Mãm-ÇÀ¼-GÅô-GmP-xôGÅ-fh-mP-qºÛ-zÞïh-±ôºÛ-ºGm-ºDÞ¼-ŸïÅ-qºÛ-zXôh-GŸÛºÛ-fôG- M¾-uÛºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ÅÞ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-G®ô-zôºÛ-GÅÞP-zÁh-GmP-»ôh-q-¼ïh- »P-xÛ-±ïÅ-21mÅ-22z¼-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-¤P-±ôGÅ-»ôPÅ-¾-º²¤-JÀÛP-ŸÛ-zhï-hP-‚¤Å-ljÛP-Xï-º±ï-¤ïh-ŸÛ-z-zTÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-zÁh-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- »P-xÛ-±ïÅ-22xÛ-iô-hï-»ôh-m-GŸôm-±ô-¾- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-VôÅ-¾ÞGÅ-wm-±ßm-IôÅ-¤ô¾-HÛ-¾¤-mÅ-ŸÛ-zhï-¤Z¤-GmÅ-»ôP-Mã-hï-G¾-Vï-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-z;º-ÇÀôz-z;º-iÛm-z°¾-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- hï-mÅ-xÛ-±ïÅ-28ZÛm-mÅ-z¸ÞP- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-ZÛm-zTߺÛ-¼ÛP-GÛ-¤²h-ºV¼-¤WâG- zÇkô¤Å-ÅÞ-IôP-Eï¼-w×Û¼Û-Ç~G-mP-Gż-zŸïPÅ-ŸÝÅ-qºÛ-¤Vôh-dïm-ŸÛG-¾-¼z-GmÅ-°¾-GmP-Mã-hP- hï-mÅ-¼ô-fôÅï- ±ôGÅ-DP-Vïm-¤ôºÛ-mP-¤ÛºÛ-z¸P-uôh-hP- ÁïÅ-»ôm-Ç+ô¼-¤P-±ôGÅ-¾-z;º-ÇÀôz-GÅÞP-zÁh-GmP-Mã-»Ûm-q-zTÅ-ˆÛ-¤²h-ºV¼-»ôh-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།