º‚ô¼-¿km-M¾-Dz-DG-GÛÅ-º‚ô¼-¤ïh-M¾-Dz-DG-¾-¼ôGÅ-Bôz-GmP-hGôÅü


2007-07-21
Share

{}ü üº²¤-JÀÛP-GÛ-º‚ô¼-¿km-M¾-Dz-DG-GÛÅ-º‚ô¼-¤ïh-M¾-Dz-DG-¾-¼ôGÅ-Bôz-¾Å-hôm-M-GP-Vï-GmP-G¾-Vï-zºÛ-Ç+ô¼- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-ºW¼-¤-aÛ-¼Þ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÅÞ-z;º-ÇÀôz-GmP-ºhÝG- P-±ô-GmÅ-ÁÛP-º±ô-»Þ¾-ºWÛG-dïm-ºhÛºÛ-mP-hzÞ¾-xãG-z¼-Eh-VßP-hÝ-GbôP-fzÅ-ÅÞ-ºzh-z¯ôm-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-hP- º‚ô¼-¿km-M¾-Dz-DG-GÛÅ-ºGm-ºDÞ¼-Vï-zŸïÅ-GmP-G¾-Vï-zºÛ-Ç+ô¼- &G ôP-Å-bÑ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-GÛÅ-z;º-ÇÀôz-GmP-Çeï- hqï¼-¤±ôm-hÝ- ¤ï-¾ïm-^- hP- „ËÛ¾-Gï‡-Åï-z¸º-¤Û-GZÛÅ-ˆÛ-¤±m-fôG-xÛ-¾ô- 2000 ¾ô¼-Gż-º²âGÅ-GmP-zºÛ-hGï-¯-±ôGÅ-qÅ-Z¤-fG-¤Û-¤P-GÛ-h;º-ÇkÝG-hP- mh-¤ÞG-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-½ÀzÅ-Vïm-GŸm-hôm-ºIâz-zŸÛm-q¼-»Ûh-¼PÅ-zÇSGÅ-zXôh-GmP-z-hP-£GÅ- ¤hô-hôm-GŸm-wm-HÛ-„Àô-¢ôP-hGôÅ-qºÛ-z;º-ÇÀôz-¸z-¤ô-GmP-»ôh-TÛP- »P-¼P-¤Dï-ºfôz-GP-fÞz-‚Å-m-ºWÛG-dïm-ºhÛºÛ-mP-h;º-½‰ôG-¸¤-¤Û-Vh-q¼-»ôP-GÛ-¼ïh-TïÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-z;º-GmP-ºhÝG- xôGÅ-¤±ßPÅ-mÝz-xôGÅ-»Þ¾-Iâ-DG-mP-h¼-Ez-Vï-zºÛ-zG-¤ïh-¾ôPÅ-uôh-¼ÛP-¾ÞGÅ-¾-Bôm-zXôh-GmP-z-hP-VzÅ-TÛG- mP-Åï¤Å-ˆÛ-hq¾-»ôm-z¸P-uôh-ÅôGÅ-¾-z¯ôm-m- Gbm-HÛ-zhï-BÛh-ºfôz-PïÅ-»Ûm-q-ÅôGÅ-ºhÛ-xÛºÛ-„ÀP-hô¼-HÛ-¾¤-Çeôm-¸z-¤ô-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÅÞ-z;º-GmP-ºhÝG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།