&GôP-Å-¤VôG-hP-Dï-m-^ºÛ-M¾-Å-Íô-‡-¶ºÛ-ÆÛh-BôP-q-¤W¾-ºyh-GmP-Mã-ü


2007.10.26
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
&G

&G

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-Dï-m-^ºÛ-M¾-Å-Íô-‡-¶-hÝ-VÛzÅ-zNå¼-HÛÅ-¤Û-h¤PÅ-±ô¼-z;º-ÇÀôz-GmP-MãºÛ-¤²h-ºV¼-»ôh-q-hP-hï-XïÅ-¼ïÅ-¹-zºÛ-ZÛm-M¾-Å-Íô-‡-¶-¤Pº-ÇkïºÛ-ÆÛh-BôP-q-¿U¤-¤×Û-Áï¾-WÛm-hP-¿Ëm-hÝ-¤W¾-ºyh-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü ¤Pº-ÇkïºÛ-ÆÛh-BôP-WÛm-mÛ-hï-ÇS-Dï-m-^ºÛ-ÅÛ-z×Û-ÅÛ-z½‰m-ºyÛm-¾Å-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-»Ûm-q-hP-xÛ-¾ô-2004 ¾ô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-Dï-m-^¼-VÛzÅ-zNå¼-Ç+zÅ-zT¼-ºiÛ-ŸÝÅ-¥ôP-»ôh-q-¼ïhü ÆÛh-BôP-q-WÛm-»Û-¤IÛm-±z-q- ¤×¼-fï-Ç~ô¾ôm- »ÛÅ-GÅÞP-mü ¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ÇS-iô-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-IôÅ-±ôGÅ-mP-Dï-m-^ºÛ-ÆÛh-„Àôm- ÅÛ=Û-w×ïm-ȼ-q×¼- ¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-GmP-Mã-hP-hï-XïÅ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-q-±P-¤-hP-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-qºÛ-hzÞ-FÛh-n¤Å-¸Þ¼-bà-Åô-Åô¼-¤W¾-ºyh-Iâz-qºÛ-XïÅ-ZÛm-GÝP-Mz-bà- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-ÆÛh-BôP-q-WÛm-n¤-GZÛÅ-ˆÛ-¤W¾-ºyh-GmP-Mã-hP-hï-»P-w¾-Vï¼-±ßôh-xïh-;-®¤-GmP-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hP-Ç+zÅ-hï¼-Gż-ºGôh-q-¤W¾-ºyh-hïºÛ-mP-wïzÅ-ºWâG-GÛ-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü h-hÝP-¤IÛm-±z-q-¤×¼-fï-Ç~ô¾ôm-»ÛÅ-GÅÞP-mü &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-Dï-m-^ºÛ-M¾-Å-Íô-‡-¶-hÝ-Ghm-ŸÝ-Gô-OÛG-GmP-¤Dm-HÛÅ-¹-z-GTÛG-GÛ-GôP-mÅ-ÆÛh-BôP-GÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-¤W¾-ºyh-ŸÝ-hGôÅ-qºÛ-¼ï-ºhÝm-ŸÝÅ-qºÛ-XïÅ-ÆÛh-BôP-GÛ-G¸Û¤-ÁG-bà-¤W¾-ºyh-ŸÝ-MãºÛ-fG-GTôG-GmP-z-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü h-¼ïÅ-Dï-m-^ºÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-GÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-¤W¾-ºyh-ŸÝ-Mã-»Ûm-q-hï-mÛ-Zï-zºÛ-G¸º-ºDô¼-ºGº-ÁÅ-hïºÛ-mP-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm- Wô×Wï-„ËàÁï- hP- ºW¼-¤-mÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-¿U¤- Íïm-Wï-¾-¤×¼-;ï¾- hP- ÍôÅÛ-=Û¼Û-»ºÛ-hzÞ-FÛh-zTÅ-mÝz-xôGÅ-qºÛ-Gmh-»ôh-hzÞ-FÛh-zŸÛÅ-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བུད་མེད་གསར་འགོད་པའི་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་མོ་དྷི་ཡིས་རྒྱ་ནག་ཐད་ལངས་ཕྱོགས་འཛིན་སྟངས་ལ་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པས་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎