zÞïh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-zôh-qºÛ-GŸôm-BïÅ-±ô¼-ZÛm-¿SºÛ-¼ÛP-G¸z-¢ôP-Gô-OÛG-GmP-ºhÝG


2007.12.26

{}ü üzŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-hzÞÅ-zôh-ˆÛ-zÞïh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-Gô-OÛG-ºôG-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ- ‡-¤Û¾-m-iâ- DÞ¾-hÝ-zôh-qºÛ-GŸôm-BïÅ-±ô¼-ZÛm-¿SºÛ-¼ÛP-G¸z-¢ôP-Gô-OÛG-GmP-»ôh-q-¼ïh- zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-hzÞÅ-zôh-ˆÛ-zÞïh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-Gô-OÛG-ºôG-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-‡-¤Û¾-m-iâ-¤Pº-ÇkïºÛ-Íô-=ô-¶Û¾-IôP-ÇkïºÛ-mP-M-G¼-HÛ-Å-GmÅ-¤Û-ºi-z-DG-mÅ-»Ûm-qºÛ-zôh-qºÛ-zÞïh-ZÛ-ÁÝ-¯-zhÝm-®¤-ºhÝ-º²ô¤Å-fôG-zÞh-¤ïh-±ôÅ-uÛ-±ôGÅ-mP-ºGô-FÛh-GmP-xôGÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-fh-¤fº-¤ºÛ-G¸z-¢ôP-hï-¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ-21mÅ-25ZÛm-¿SºÛ-¼ÛP-GôP-ŸÝÅ-Å-DÞ¾-hÝ-GmP-»ôh-q-¼ïh- G¸z-¢ôP-vôh-GmP-¤Dm-G®ô-zô-zÞïh-ˆÛ-Gmh-hôm-fôG-Z¤Å-ŸÛz-z-xÛ-M¾-z-¤Û-Ço-GÅÞ¤-hP-hï-zŸÛm-zôh-ˆÛ-zÞïh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-Mãm-¾Å-¸Þ¼-z-Íôºô-;-±P-G»Þ-Oôm-¾GÅ-zTÅ-G®ô-zô¼-ºHã¼-zºÛ-hzÞÅ-zÞïh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-Ç~ÛºÛ-±ï-¼ÛP-¾GÅ-hP- hï-zŸÛm-zôh-ˆÛ-zÞïh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-Z¤Å-ŸÛz-q-zÇem-º²Ûm-hq¾-BÛh-¾GÅ-hï-G-mP-zŸÛm- »P-xÛ-M¾-¤Û-Ço-GTÛG-zTÅ-xÛ-mP-GÛ-¤Û-Ço-¤DÅ-q-¤P-qô-ŸÛG-»ôh-q-¼ïh- GôP-ŸÝÅ-G¸z-¢ôP-GmP-zºÛ-zMãh-¼Û¤-HÛ-fôG-mÅ-ZÛm- zŸÛ-qºÛ-fôG-zÞh-¤ïh-ˆÛ-Gmh-hôm-fôG-wm-±ßm-Gô-zÇkݼ-HÛÅ-¿Ëm-º²ô¤Å-ÁÛG-GmP-»ôh-qºÛ-mP-zÞïh-±ôÅ-uÛ-±ôGÅ-mP-ºGô-FÛh-GmP-bï-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-Åï¾-fzÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-xôGÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-ÅôGÅ-wm-±ßm-IôÅ-¤ô¾-GmP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཐེ་ཝན་སྲིད་འཛིན་གྱི་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་མཛད་སྒོར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎