M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-zôh-¤Û-±ôÅ-uÛ-¹-10±ïÅ-17ZÛm-dïm-ºƒï¾-ZÛm-¤ô-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-ºhÝG


2007.10.29

{}ü üGż-ÁôG- ¶ô¾-ÅÛ-=Û¼Û‡-W×¼-m¾- ŸïÅ-qºÛ-mP-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-ºDôh-ºhÝG-q¼- hï-ÇSôm-uÛ-¾ô-1989 ¾ô-hï¼-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-¾-mô-zï¾-ŸÛ-zhïºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-zŸïÅ-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-IôP-Eï¼-mP-zôh-¤Û-±ôÅ-M-mG-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-Ç+h-ºzôh-Fô¤-zÇ+ô¼-ŸÛG-‚Å-qºÛ-Ç+zÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Ç+zÅ-ºy¾-iG-Gmôm-‚Å- »ôh-q-hP-hï-mÅ-z¸ÞP-¾ô-Pô-20 Zï-zºÛ-¤±¤Å-ºhÛ¼-h-¼ïÅ-uÛ-¹-10 ±ïÅ-17 ZÛm-Í-¤Û-¼Û-DºÛ-GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤ºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ÁÛG- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-ºzÞ¾-zŸïÅ-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-hï¼-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-zôh-¤Û-ÇeôP-FG-¿ËG-ºhÝ-º²ô¤Å-‚Å-bï-Ç+h-ºzôh-Fô¤-zÇ+ô¼-ÅôGÅ-¤-‚Å-ˆP- DôP-±ôÅ-¼P-¼P-GÛ-Hôm-GôÅ-G¸z-¢ô¼-vÅ-qº¤-GÅô¾-ºhïzÅ-Ǩôm-¾¤-ŸÝÅ-qü zÅPÅ-GÅô¾-wÞ¾-z-ÅôGÅ-ˆÛ- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-hh-GÝÅ-hGº-ÇoP-GÛ-n¤-ºHã¼-¤±ôm-q¼-‚Å-»ôh-q-¼ïh- hï-ZÛm-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Å-xôGÅ-¤P-qô¼-ºIâ¾-zŸÝh-h¤-zOGÅ-zÇSôG-zÁï¼-Mz-q-ÅôGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïh- hï-zŸÛm-¿Ë-źÛ-Zï-ºhzÅ-ÅÞ-GmÅ-qºÛ-ºƒÅ-ÇtäPÅ-hGôm-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-DG-TÛG-GÛÅ-hGôm-qºÛ-¯ÛG-q¼-hzÞ-h;¼-GÅô¾-z-ÅôGÅ-ˆÛ-hï-ZÛm- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-GÅï¼-HÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-wÞ¾-zºÛ-ZÛm-¤ô¼-dïm-ºƒï¾-¤±ôm-q¼-ŸÝÅ-qºÛ-Ç+zÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-Zïm-dôG-qÅ-z;G-ºhô¤Å-‚Å-bï-¤-¤f¼-hGï-ºhÝm-q-GTÛG-º²Ûm-z¸ÞP-z;G-Z¼-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-»ôh-q-¼ïh- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-¤±m-h¤h-ŸÝ-z-hP-zôh-mP-h¤-zOGÅ-ÁÝGÅ-Vï-‚ïh-¤Ûm-¤-¿eôÅ-q¼-GP-¿e¼-zôh-¤Û-±ôÅ- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-z¯ï-Åï¤Å-hh-GÝÅ-ŸÝ-ÇePÅ-xôGÅ-GP-Å-mÅ-¤±ôm-q¼-ŸÝ-zŸÛm-hÝ-»ôh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-ºDôh-zŸGüü üü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨའོསི་ཊརེ་ལི་ཡའི་སྲིད་བློན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བློན་དང་ལྷན་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གཙོས་པའི་གནད་དོན་ཁག་ཅིག་སྐོར་གླེང་སློང་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎