º²¤-JÀÛP-GÛ-Eôm-»ôPÅ-mP-»ï-ÁݺÛ-ºFâPÅ-Ç+¼-hÝÅ-Vïm-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-»ôh-qü


2004-12-25
Share

{}ü üº²¤-JÀÛP-GÛ-Eôm-»ôPÅ-mP-»ï-ÁݺÛ-ºFâPÅ-Ç+¼-hÝÅ-Vïm-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-ºÛ-»ôh-q-¿e¼- »ï-ÁݺÛ-Ç+Ý-z¿e¤Å-»Þ¾-GmÅ-¤VôG- „Ëïf-¾ï-Èï¤- hÝ-»ôh-qºÛ- aï-=Û-¶Û-=Û- »ï-ÁݺÛ-¤Vôh-DP-hÝ-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-hqôm-HÛÅ-VôÅ-xôGÅ-‚-z-Çtï¾-Ç+zÅ- qï¾ïÅÛ-=Ûa-zTÛPÅ-ºIô¾-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô- ¤ºô-¤jË-Í-„ËÅï- »P-±ôGÅ-ŸÝGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- hˆÛ¾-Á¼-»Þ¾-IâºÛ-mP- ÍÛÅÛ-¼ºï¾-hP-qï¾ïÅÛ-=Ûa-hz¼-¸ÛP-V-¾PÅ-mÅ-z¸ÞP-h-z¼-qï¾ïÅÛ-=Ûa-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-ºGô-FÛh- aï-=Û-¶Û-=Û-»ï-ÁݺÛ-¤Vôh-DP-hÝ-»ï-ÁݺÛ-ºFâPÅ-Ç+¼-¤²h-ÇKô¼-zŸÝGÅ-fÞz-¤ïh-q-¼ïh- »P-»ï-ÁݺÛ-Gm¤-zhG-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-Ghm-Å- ¶ï-=Û-Dïm- mÅ-»ï-ÁݺÛ-„À-Vïm- qôq-Wôm-qô¾- ¤VôG-mÅ-ºDÞPÅ-Ç+¼-ÇS-mÝz-¤±m-hGÝP-¾-º²¤-JÀÛP-ŸÛ-zhïºÛ-Vïh-fÞGÅ-Ǩôm-GÅô¾-ºhïzÅ-GmP-»ôh-q-hP- ºFâPÅ-Ç+¼-HÛ-ZÛm-¤ô¼-»ï-ÁݺÛ-„À-Vïm-¤VôG-mÅ-»ôPÅ-Ez-GÅÞP-ºyÛm-GŸm-ŸÛG-GmP-»ôh-TÛP- GÅÞP-ºyÛm-hïºÛ-mP-ºWÛG-dïm-Eôm-»ôPÅ-mP-ŸÛ-zhïºÛ-¤Pôm-ºhôh-ÁÛm-bà-Vïm-qô-»ôh-q-hP- ¿ËG-hôm-hÝ-ÍwË-¼Û-DºÛ-JÀÛP-Vïm-mP- ÅÞ-^ºm-»Þ¾-HÛ- jË-wËà¼- hP- hï-zŸÛm- ÍÍÛ-¶-¼Û-DôÅÛ=Û-ü GÙï¼ï‡-¾ï;ÅÛ-¼Û-WÛm-º¤-¤±ô-Vïm-qôºÛ-Å-DÞ¾- hï-zŸÛm-ÍÛ-¼G-»Þ¾-zTÅ-ÅÞ-GmÅ-ºDôh-¤Û-¤P-GÛ-h;º-ÇkÝG-¸Þ¼-ºhôm-GmP-Çeï-»P-ljÛP-º²¤-JÀÛP-mP-ŸÛ-zhï-zdm-¿ËÛP-º‚ãP-fzÅ-‚-G¾-Vï-zºÛ-GÅÞP-ºyÛm-GmP-»ôh-q-hP- »P-h‚Ûm-WÛºÛ-M¾-¤ô-Íï¾Û-²Û-„Ëïf-¤VôG-mÅ-ºV¼-Tm-¿e¼-h‚Ûm-WÛºÛ-¤Û-Åï¼-n¤Å-¾-GÅÞP-ºyÛm-ŸÛG-GmP-»ôh-q-¼ïh- ÇS¼-¾ô-»ï-ÁݺÛ-ºFâPÅ-Ç+¼-hÝÅ-Vïm-ZÛm-»ï-ÁݺÛ-XïÅ-ºƒPÅ-q-¤Û-IPÅ-19 ®¤-D-VïºÛ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-qÅ-Gbô¼-Lô¾-mP-Aïm-¾¤-hÝ-zbP-»ôh-q-¼ïh- ºhÛ-¾ô-D-VïºÛ-»Þ¾-Iâ-¤P-qôºÛ-mP-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-‚ïh-¤Û-IPÅ-ZÝP-z-±ôÅ-ºWÛGÅ-ŸÝ¤-¤ïh-q¼-ºFâPÅ-Ç+¼-hÝÅ-Vïm-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།