z¾-»Þ¾-mP-¤Û-¤P-ÇeôP-yG-¤P-qôÅ-D-Å-M¾-qô-¤VôG-Fô¤-GŸÝP-mP-wïzÅ-qºÛ-Ç+zÅ-hGº-zÅÞ-Vïm-qô-ŸÝÅ-ºhÝGü


2005-09-22
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-mP-ºhÅ-qºÛ-¹-z-ºGº-ÁÅ-¼ÛP-Mãm-¤Û-Vh-q¼-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-ˆP-D-Å-¤ï-bôG-hP-¤²ïÅ-Mm-Ço-±ôGÅ-ˆÛÅ-Mm-qºÛ-M¾-źÛ-Fô¤-GŸÝP-mP-M¾-qô-J˺ï-mm-j˼-¤VôG-¾-ÇÀôz-yâG-hP-±ôP-q- hGï-Lm- GŸÝP-GÛ-¾Å-‚ïh-ÅôGÅ-¤Û-¤P-ÇeôP-yG-¤P-qôÅ-¼Þ-zOÛGÅ-mÅ-hGº-zÅÞºÛ-n¤-q-ÁÝGÅ-Vï-zÇeïm-»ôh-ºhÝGü ¤Û-¤P-DG-TÛG-mÅ-¾G-q¼-yïh-h¼-ºEï¼-»ôh-qºÛ-ÇeïP-M¾-qô-J˺ï-mm-j˼-¤VôG-mÛ-¤Û-¤P-GÛ-M¾-qô-¼ïhü DôP-Ç+Ý-±ï-»Þm-¼ÛP-zdm-q¼-ÁôG-TïÅ-q-ÅôGÅ-ˆÛ-zXôh-±ÛG-ºDôh-»ôh-q-¼ïhü D-źÛ-wïzÅ-zÅÞºÛ-mP-zT¼-¤Dm-ŸÛP-q-;m-WÛ- ¤-È-¼-Wm-mÅü PºÛ-¤Û-±ïºÛ-mP-M¾-qô-hPôÅ-ÅÞ-¤W¾-z-h-¼ïÅ-hP-qô-»Ûmü DôP-G-ºi-»ôh-¤ïh-Gô-fôÅ-‚ãP-z-mP-zŸÛm-¤-»Ûm-q¼-È-TP-fÞGÅ-VßP-VßP-»G-qô-ŸÛG-ºhÝG-TïÅ-hGº-±ô¼-Vïm-qôÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝGü »P-¤Û-ŸÛG-mÅ-M¾-qô-¤VôG-wïzÅ-¾¤-hÝ-¤W¾-zºÛ-Ç+zÅü P-±ô¼-Gbm-ºWGÅ-ˆÛ-ŸÛ-zhï-¿ËÛP-ºWGÅ-ÁÛG-hGôÅ-ˆÛ-ºhÝG-TïÅ-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།