M-mG-mP-DP-q-zÁÛG-Gbô¼-HÛ-¯ôh-½‰ôG-GÛÅ-Aïm-qÅ-¤P-±ôGÅ-ˆÛÅ-Pô-Lô¾-‚Å-ºhÝG


2007.06.23

{}ü üM-mG-GÛ-Iº-TP-ŸÛP-Vïm-ÉP-=ºÞ-IôP-Eï¼-mP-DP-q-zÁÛG-Gbô¼-HÛ-¯ôh-½‰ôG-GÛÅ-Aïm-qÅ-¤P-±ôGÅ-ˆÛÅ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh-ü ÉP-=ºÞ-IôP-Eï¼-mP-»ôh-qºÛ-fôG-Å-zŸÛ-‚ïh-qºÛ-DP-q-½‰ÛP-q-ŸÛG-Å-GmÅ-GŸÝP-GÛÅ-zÁÛG-Gbô¼-zbP-mÅ-hïºÛ-zMãh-hÝ-±ôP-DP-hP-fôG-Åïh-Tm-HÛ-Çkôh-DP-Gż-Cæm-‚-MãºÛ-ºV¼-GŸÛºÛ-ºôG- DP-q-hïºÛ-zhG-qô-¼P-¾ô-hGÝ-Tß-¿ËG-ÇÀïzÅ-qºÛ-Lh-¤ô-=P-ÁÛm-Ⱥ-hP-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zŸÛ-¾ô-mÅ-DP-q-zÁÛG-Gbô¼-HÛ-Gmh-hôm-fôG-IôÅ-¤fÞm-¤-‚ãP-z¼- Lh-¤ô-hïºÛ-mP-¤Û-±ô¼-GŸÝP-GÛÅ-JÀôG-hP-Vß-zTh-qºÛ-ºôG-¤Þ-¤fÞh-mÅ-DP-q-¤-Çtô-z¼-Çkôh-mÅ- GŸÝP-GÛ-¾Å-‚ïh-±ôÅ-z®m-hzP-fôG-mÅ-DP-q-zÁÛG-Gbô¼-GbôP-¯ÛÅ-‚ïh-qºÛ-Ç+zÅ-Lh-¤ô-hïÅ-DP-qºÛ-fôG-GºÛ-¯ï-¼Þ-Çkôh-mÅ-D-Gbh-‚Å-mÅ-h-z¼-DP-q-zÁÛG-Gbô¼-zbP-fÞz-¤ïh-q-hP-ü h-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-Zïm-dôG-M-IPÅ-D-ÁÅ-»ôP-mÅ-ÇÀ¼-»P-Lh-¤ô-hïºÛ-DP-q-z®m-hzP-fôG-mÅ-zÁÛG-Gbô¼-GbôP-¯ÛÅ-‚ïh-Ç+zÅ-Lh-¤ô-hïÅ-lô-Çoݤ-¿UGÅ-vÛP-¾-¤ï-Çt¼-¯ÛÅ-‚Å-q¼-zdïm-ü hïºÛ-zMãh-hÝ-»ôh-qºÛ-¤P-±ôGÅ-ÇeôP-yG-GÛÅ-GŸÝP-GÛ-‚-uôh-¾-¤Û-ºhôh-qºÛ-n¤-ºHã¼-zÇem-mÅ-¤P-±ôGÅ-hP-Zïm-dôG-qºÛ-hz¼-ºFâG-¯ôh-‚ãP-Çeï-ü ¤P-±ôGÅ-Pô-Lô¾-‚Å-¤Dm-GTÛG-Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-»ôh-q-hP-ü ¤Û-IPÅ-ZÛ-ÁÝ-¯-IPÅ-¾-©Å-Bôm-wôG-»ôh-q-M-mG-GÛ-h¤PÅ-G®ô-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-q-hP-qï-TÛm-Gż-ºHã¼-ŸïÅ-qºÛ-±GÅ-ÁôG-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎