ºz¼-¤ºÛ-mP-Å-»ô¤-HÛÅ-Aïm-mÅ-M-mG-GÛ-IôP-GÅïz-q-¤P-qô-GmÅ-Çtô-‚Å-ºhÝG


2007.06.24

{}ü üEÛ¤-¤±ïÅ-ºz¼-¤ºÛ-mP-Å-»ô¤-HÛÅ-Aïm-mÅ-M-mG-mP-IôP-GÅïz-q-ÇeôP-yG-¤P-qô-GmÅ-Çtô-‚ïh-hGôÅ-‚ãP-»ôh-ºhÝGüü M-mG-¿Ëô-mÝz-hP-Å-ºƒï¾-»Ûm-qºÛ-ºz¼-¤ºÛ-mP-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-Å-»ô¤-ºGݾ-±h-iâG-¤Ûm-®¤-ŸÛG-MG-qºÛ-mÝÅ-ÁÝGÅ-Èà-mm-ŸÛP-Vïm-HÛ-Å-DÞ¾-¤P-qô-‚ãP-»ôh-q-¤-¸h- IôP-GÅïz-q-VÛG-FÛ-iâG-ÇeôP-®¤-JÀô-zÞ¼-hÝ-GmÅ-Çtô-‚ïh-hGôÅ-‚ãP-»ôh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG- Zïm-ÆâP-z-±ôÅ-IôP-GÅïz-q-±ô¼-Z¾-Gݼ-¿S-zM-®¤Å-ºIï¤Å-Çtï¾-‚Å-»ôh-ºhÝG- h-¿e-Ç+zÅ-¤Û-Mã-GZÛÅ-¾-Gôh-VGÅ-WÛ-‚ãP-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-GP-»P-¤Û-ºhÝG- Å-»ô¤-hï-zŸÛm-ºz¼-¤ºÛ-Å-DÞ¾- ²Û-ÁݺP-z×-a- ŸïÅ-q¼-‚ãP-»ôh-ºhÝGüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎