z¾-qôºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-»Ûm-q-ºƒâG-qºÛ-BzÅ-zTô¾-z-±ôÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-ºhÝG


2007.05.30

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm- z¾-qôºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-»Ûm-q-ºƒâG-qºÛ-BzÅ-zTô¾-z-¤Û-IPÅ-VÛG-FÛ-Ç+ô¼-mÅ- z¾-»Þ¾-hP-M-G¼-HÛ-Å-¤±¤Å-ÅÞ-Pô-Lô¾-Q¤-Çeôm-Fô¤-zÇ+ô¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-ºhÝG- Å-DÞ¾-hï-GºÛ-mP-ZÛm-GTÛG-ÇSôm-M-G¼-HÛ-h¤G-¤ÛÅ-¤ï-¤hº-zMz-Çeï-¤Û-GTÛG-Aïm-¾¤-hÝ-zbP-»ôh-q-¼ïh- ºƒâG-qºÛ-BzÅ-zTô¾-z-hï-hG- z¾-»Þ¾-hP-M-G¼-Å-¤±¤Å- ;¼-;-¶Û-‡- ŸïÅ-qºÛ-Å-GmÅ-ÅÞ-º²ô¤Å-Çeï- M-G¼-HÛ-h¤G-¤ÛÅ-¤ï-¤hº-zMz-qºÛ-hôm-Aïm-fh-Pô-Lô¾-‚Å-»ôh-q- Å-GmÅ-hïºÛ-Zïm-dôG-qÞ-¾Û-ÅÛºÛ-hqôm-¼ÛGÅ- jËÛ-¶-;¼- ;‡-¶×¾-HÛÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG-q-hP- h-hÝP-DôP-GÛÅ- ÇÀ¼-»P-iG-¸ÛP-¤Û-»ôP-zºÛ-ÇSôm-ºGôG-Vïh- Zïm-dôG-qÞ-¾Û-ÅÛºÛ-hqÞP-h¤G-mÅ- Pô-Lô¾-z-±ô-¸¤-q-ŸÛG-»ôh-q-hï¼-¤-ÇÀïzÅ-qºÛ-ÇSôm-hÝ-z;G-Çkô¤Å-‚Å-»ôh-ºhÝG- Pô-Lô¾-z-±ôÅ-M-G¼-¾-h¤º-ºzïzÅ-ˆÛ-ºzôh-±ÛG-OôG-»ôh-q-hP- DôP-±ôÅ-P-±ô-fôG-¤¼-z¾-qôºÛ-Å-¤±¤Å-ÅÞ-zBï¾-z-¿e¼- M-G¼-HÛ-Å-¤±¤Å-zL¾-Çeï-ºƒâG-»Þ¾-mP-zB¼-hÝ-º²â¾-MãºÛ-VôG-¤Vm-hGôÅ-¾ÞGÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-»ôh-q-¼ïh- z¾-qôºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-»Ûm-q-ºƒâG-qºÛ-BzÅ-zTô¾-z-hï-hG-xÛ-¾ô- 1990 ºÛ-mP-M-G¼-HÛ-Å-fôG-mÅ-z¾-»Þ¾-hÝ-xÛ¼-¾ôG-‚Å-»ôh-TÛP- hï-»P-¾ô-¼zÅ-hGÝ-zTߺÛ-mP-ºƒâG-GŸÝP-mÅ- ºƒâG-Eôm-»ôPÅ-ˆÛ-mP-ºƒâG-GÛ-Ç+h-»ÛG-zïh-uôh-‚ïh-hGôÅ-q-hP- ºƒâG-VÅ-GôÅ-Hôm-hGôÅ-qºÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-¾G-zÇe¼-‚-MãºÛ-fG-GTôh-‚Å-qºÛ-XïÅ- z¾-qôºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-ºzÞ¤-GTÛG-®¤-ºƒâG-mÅ-fôm-Çeï- z¾-»Þ¾-mP-º²â¾-fzÅ-‚Å-»ôh-ˆP- z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-¤Û-hï-hG-ºƒâG-q-»Ûm-¾ÞGÅ-zXôh-Çeï-¯ÛÅ-¾ïm-¤ïh-ÇezÅ- ¾ô-¼zÅ-hGÝ-zTߺÛ-hˆÛ¾-®¤-mÅ-z¸ÞP- »ôPÅ-IGÅ-ÅÞ-z¾-qôºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-»Ûm-qºÛ-ºƒâG-qºÛ-BzÅ-zTô¾-z-¤Û-IPÅ-ºzÞ¤-GTÛG-®¤- ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-¿e-dôG-ºôG-z¾-»Þ¾-HÛ-Å-DÞ¾-ŸÛG-bà-M¾-uÛºÛ-BzÅ-zTô¾-zºÛ-Pô-zôºÛ-fôG-mÅ-GmÅ-Çkôh-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའི་ངོས་ནས་ས་ག་ཟླ་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎