z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-Å-;f-¤m-iâ-mP-ŸÛ-zºÛ-Fô¤-Ç+ô¼-GŸÛ-M-Vïm-qô-ŸÛG-GmP-ºhÝG


2004-12-27
Share

{}ü ühï-¼ÛP-z¾-»Þ¾-mP-¤P-±ôGÅ-ºzÞ¤-yG-zL¾-zÅ- z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP-¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GZÛÅ-ˆÛ-z¼-¾ô-¤P-GÛ-mP-ºFâG-GÛ-ºDôm-º²Ûm-hï-¤±¤Å-ºWôG-GÛÅ- ŸÛ-ºIÛG-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-bï- M¾-Å- ;f-¤m-iâ- mP- ŸÛ-zºÛ-Fô¤-Ç+ô¼-GŸÛ-M-Vïm-qô-ŸÛG-GmP-ºhÝG- GôP-ŸÝÅ-ŸÛ-zºÛ-Fô¤-Ç+ô¼-hï-mÛ-z¾-»Þ¾-mP-GÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤Ûm-qºÛ-±ôGÅ-q-DG-hP- hï-zŸÛm-z¾-»Þ¾-HÛ-ÇÀôz-yâG-zTÅ-mÅ-Gô-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-»Ûm-q-hP- ¤fô-ÇÀôz-hP-hï-zŸÛm-GŸÛ-¼Û¤-ÇÀôz-IºÛ-ÇÀôz-yâG-±ôÅ-¼P-GÛ-ÇÀôz-IºÛ-ÇÀôz-¤±¤Å-zŸG-Çeï- hï-¼ÛP-GÛ-Fô¤-Ç+ô¼-mP-wïzÅ-»ôh-q-hP- DôP-±ôÅ-Pô-Lô¾-HÛ-ºzôh-±ÛG-hP- ¾G-‚P-yï¾-h¼-zTÅ-fôG- P-±ô¼-¤ï-¤hº-¤Û-hGôÅ- ÁïÅ-»ôm-hGôÅ- P-±ô-ŸÛ-zhï-ºhôh-ˆÛ-»ôh-¾- iG-¾Å-¤±¤Å-ºWôG-‚ïh-hGôÅ-ÅôGÅ-ŸïÅ- ºzôh-O-OôG-zŸÛm-Pô-Lô¾-GmP-»ôh-ºhÝG- hï-»P-h-¿e-z¾-»Þ¾-mP- z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP-¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GZÛÅ-ˆÛ-hz¼-ŸÛ-¤ô¾-hzÞ-º²âGÅ-¤-fÞz-q¼-¤Þ-ºfÞh-ºFâG-º²ÛP--ÁÝGÅ-Vï-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-hP- z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛ-¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-¾-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-¿Ëm-Gmh-hôm-ŸÛ-¤ô¾-hÝ-wïzÅ-hGôÅ-qºÛ-Ç+ݾ-¤-ÁÝGÅ-Vï-GmP-¤ÞÅ-ÅÞºP- h-¿e-¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-q-±ôÅ-ŸÛ-¤ô¾-mP-xÛ-xôGÅ-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-OÛG-º²âGÅ-¿e-zÞ-ŸÛG- z¼-ºhݤÅ-Vïh-PôÅ-¾ïm-GmP-hGôÅ-qºÛ-V-Aïm-zbôm-zŸÛm-»ôh-q¼- hï¼-z¾-»Þ¾-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-PôÅ-¾ïm-‚-fzÅ-¤ïh-q-GÅÞPÅ-bï- h-¿e-ŸÛ-¤ô¾-HÛ-¾Å-hôm-hï-zB¼-GÅô-¤-fÞz-q¼-GmÅ-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།