zôh-mP-hzÞ¾-wôPÅ-ˆÛ-º±ô-z¼-ºHã¼-¿kôG-GbôP-MãºÛ-fzÅ-¾¤-Gż-Gbôh-‚ïh-Mãü


2006-12-15
Share

{}ü üzôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ºwï¾-MÅ-¾Å-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-Gô¼-¤ô-mÅ-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-hz¼-¼Û-¾Û-fh-zBôh-fÞz-qºÛ-Gô-Ç+zÅ-ÅôGÅ-¾-zdïm-mÅ-zôh-mP-ŸÛP-qºÛ-hPôÅ-¸ôG-Fô¤-¼ºÛ-mP-Çeôm-Mã-hP-hï-zŸÛm-±m-¼ÛG-hP-¤fÞm-qºÛ-fôG-mÅ-xãGÅ-¼ÛGÅ-zhG-BôP-‚ïh-»Å-ÅôGÅ-fzÅ-¾¤-Gż-q-¤P-qô-ŸÛG-Çtï¾-ºGô-±ßGÅ-mÅ-zôh-ˆÛ-ŸÛP-ºƒôG-DÞ¾-HÛ-hzÞ¾-wôPÅ-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-Åï¾-fzÅ-‚-Mã-»Ûm-q-hP-ü zôh-mP-GÛ-ŸÛP-q-hP-ºƒôG-q-¤P-Vï-z-Fô¤-¼-mÅ-Å-fG-¼ÛP-qôºÛ-ż-GmÅ-Çkôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q¼-zdïm-mÅ-Gô-Ç+zÅ-fôz-ˆÛ-¤ïh-q-¼ïh-TïÅ-zXôh-ºhÝG zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ºwï¾-MÅ-¾Å-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hïÅ-¤Þ-¤fÞh-GÅÞP-z¼-ü zôh-mP-GÛ-ŸÛP-q-hP-ºƒôG-qºÛ-hzÞ¾-wôPÅ-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-»¼-MÅ-GbôP-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-hï-±ôºÛ-mP-ŸÛP-qºÛ-ºƒâ-¼ÛGÅ-hP-Çoݤ- ÁÛP-bôG-hP- ±¾-¼ÛGÅ-ÅôGÅ-Fô¤-¼ºÛ-mP-GP-¤P-Çeôm-fzÅ-hP-hï-¤Ûm-¼-¾ÞG-hP-‚-hï-ÅôGÅ-±m-¼ÛG-hP-¿km-qºÛ-fôG-mÅ-GÅô-BôP-‚Å-bï-±ôP-ºIï¤Å-‚ïh-»Å-ÅôGÅ-ˆÛ-ºV¼-GŸÛ-¤-ºôPÅ-¾ô-ÁÅ-mP-Çtï¾-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞP-zŸG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།