zôh-mP-È-TP-¤HôGÅ-qôºÛ-fôG-mÅ-±-iôh-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-ºIô-GÛ-»ôh-qºÛ-Zïm-zl-zbP-ºhÝG


2007-07-22
Share

{}ü üuÛ¼-hïP-ÅP-º²¤-JÀÛP-Eôm-»ôPÅ-ÅÞ-±-iôh-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-ºIô-zŸÛm-»ôh-q-hïÅ-Dô¼-»ÞG-¾-Gmôh-ˆÛ-»ôh-q-ºƒï¾-»ôh-±P-¤¼-Åï¤Å-º±z-»ôP-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü ¿ËG-q¼-hÝ-ºhÅ-qºÛ-hÝÅ-»Þm-GP-º±¤Å-ÁÛG-mÅ-z¸ÞP-Vß-zô-Vïm-qô-¤P-qô-ŸÛG-fôm-DÞPÅ-zôh-ˆÛ-Å-DÞ¾-¾-ºEGÅ-¼ô¤-ŸÝ¼-MãºÛ-±h-GŸÛ-±h-¾Å-ºG¾-HÛ-»ôh-qºÛ-hrh-ŸÛz-‚Å-»ôh-¼ïhü GôP-ŸÝÅ-Gmh-hôm-fôG-D-Å-M-mG-GŸÝP-GÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-mP-ü zôh-ˆÛ-Gm¤-GÁÛÅ-ÇSôm-zlºÛ-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-ºƒï¾-»ôh-Ç+Ý-ŸzÅ-=ïP- Èï-Áïm-HÛÅü º²¤-JÀÛP-uÛºÛ-±-iôh-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-ºIô-GÛ-»ôh-q-ǨôÅ-¤ïh-hP-ü hïºÛ-mP-mÅ-zôh-ˆÛ-±-iôh-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-ºIô-zºÛ-¥ã¼-±h-¤HôGÅ-ÁôÅ-ÁÛG-VGÅ-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝGü hqï¼-mü zôh-ˆÛ-Å-DÞ¾-DG-¾-xÛ-¾ô- 2000 ¾ô-mÅ-z¸ÞP-hGÝm-hÝÅ-ˆÛ-±-iôh-È-TP-Vï-¼Þ-xÛm-q-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-ü hï-ÇS-xÛ-¾ô- 1970zTߺÛ-mP-±-±h-Åï¾-Å-Åï- zhÝm-hP-IPÅ-VßP-zhÝm-»Ûm-mºP-ºhÅ-qºÛ-¾ô-ÁÅ-mÅ-z¸ÞP-hGÝ-¤-¸Ûm-®¤-VGÅ-q-ÅôGÅ-GP-¿e¼-zôh-ˆÛ-±-iôh-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-ºIô-MãºÛ-¥ã¼-±h-hïÅ-Aïm-qÅ-¼P-zŸÛm-HÛ-ºEGÅ-¼ô¤-ŸÝ¼-MãºÛ-¥ã¼-±h-¤HôGÅ-bà-ºIô-z-ÅôGÅ-ˆÛ-Zïm-D-»ôh-ºhÝGü »P-GôP-ŸÝÅ-GmÅ-±ß¾-hïºÛ-mP-ü G¾-ÆÛh-zôh-mP-GÛ-±-iôh-ˆÛ-ºHã¼-¿kôG-ºhÛ-¤Þ-¤fÞh-GmÅ-q-»Ûm-m-¤-ºôPÅ-q¼-ºfÞP-VߺÛ-h;º-P¾-ºyh-MãºÛ-Zïm-D-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-»P-hrh-ŸÛz-‚Å-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།